Languages

Search form

  Heti útravaló

 • Bymartonk
  In
  Mar 26, 2018
  0 hozzászólás

  Heti gondolat március 26-31., Nagyhét:

  Az Ószövetségben ez a megnevezés az eljövendő Messiás egyik neve. Valójában azt jelenti, hogy Ember a még nem igazán emberek között. Ezt úgy kellene értenünk, hogy a Homo sapiens még csak emberré levő ember. Még nem az, akivé válnia kell. Jézus tehát úgy Emberfia, hogy Ő a prototípus: amilyenek lehetnénk, és amilyenné lennünk is kellene…

  Ennek értelmében mondhatjuk azt is, hogy Jézus túlságosan magasra helyezte a mércét. S a Vele való találkozás több viszonyulást szülhet:

  1. Mivel Jézus annyira más, ezért mássága irritáló. Ilyenkor a még készen nem levő embernek döntenie kell: elfogadja ezt a másságot és kezdi csodálni, hogy aztán követni kezdje… Ezek azok az emberek, akiket Jézus mássága vonz. Akik magukkal szembenéznek, és ebben a munkában nincsenek egyedül, mert tudják, hogy Jézus olyan Messiás, aki nem hagyja őket magukra szenvedéseikben, halálfélelmeikben sem… Az önmagukat megismerni akarók csoportja ez, akik nem félnek a változtatástól, a megváltozás nehéz útjától… Ez a belső út, ami a boldogságra, a teljességre, Isten életébe vezet…
  2. Mivel Jézus mássága irritáló, az ember el is utasíthatja Jézus lényét. A tiszta vonzhat is, de el is taszíthat, ha túlságosan szennyeink, mocskosságaink körül forgunk… Ezek azok az emberek, akiket Jézus mássága eltávolít…
  3. Jézus annyira más, hogy ezért Személye könnyen félre is érthető. Akik nem a mélyre figyelnek, hanem a felszínre. Nem a belső szabadság lehetőségére, amellyel boldogan élhetnének, hanem a külső, felszínes szabadságra, amely eltarthat sokáig, mégsem adja meg a belső örömet… Ezek azok az emberek, akik Külső Szabadítót látnak és várnak Jézusban. Ezek, akik pálmaágakat lengetnek, csak éppen ne kelljen önmagukkal szembenézniük.

  Három csoport, három viszonyulás. Nem lezárt csoportok, mert van lehetőség az átjárásra, ha nem jó helyen ismerjük fel magunkat…

  A Nagyhét jó lehetőség, hogy magunkba nézzünk, és imádkozzunk azokért, akik az önmagukkal való bátor szembenézés lehetőségét még nem ismerték fel, vagy még nem tették meg a szükséges lépés(eke)t.

  Jó munkát magunkkal, és másokért! smiley

  Bymartonk
  In
  Mar 19, 2018
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Jn 12, 23

  Heti gondolat március 19-25.:

  Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia” (Jn 12, 23)

  Mi is a megdicsőülés? Isten dicsőségében való részesedés, megistenülés (teózis), Isten színe látása, a mennyország állapota, az Istennel való egység. És ehhez még csak meg sem kell halni fizikai értelemben, hiszen az Istennel való bensőséges együttlét boldogságállapotot szül már e földi életben.

  Amikor János evangélista a búzaszem haláláról beszél, akkor arra az önátadásra gondol, amely önző énünknek – az egónak – meghalását jelenti. Ez pedig a szenvedés útja, amely – ha értelmet adunk neki – a megdicsőülésbe, a belső boldogság állapotába vezet.

  A megdicsőülés felé, Isten élete felé haladunk mindannyian. Vágyunk Vele találkozni, Vele lenni, de ez nincs meghalás nélkül.

  A megdicsőülés lényege: az Istennel való egység. Ez pedig szakaszokban történik: önerő, középszerű élet, misztika.

  A nagyböjt időszaka is erre a belső útra akarja irányítani figyelmünket: amíg az ember a maga erejéből akar Istenhez eljutni, addig nem jön meg a kívánt eredmény!

  Aztán ezért kétfelé kezd sántikálni, és csak kifelé éli a vallásosságot, „kifelé él” – hogy lássák, „kétfelé sántikál”!

  A kegyelem pillanata akkor érkezik el, amikor valamilyen formában találkozik az ember a szenvedő Jézussal! Ez egy belső érintés, amikor hirtelen minden megváltozik. A hétköznapi misztika az, amikor nem lebegsz, hanem élsz. A valóságban, feltűnés nélkül. Ez a titok. És a misztika ennek a titoknak a tudása! smiley Belső boldogságról van szó, hiszen a boldogság belül van.

  Lebontva az eddig leírtakat egy történettel, még inkább érthetővé válik a misztika lényege:

  Egy vak embert látogatott papja minden hónap első péntekén. Egyik alkalommal, amikor végeztek a szentgyónással és szentáldozással, azt mondta papjának: ne haragudjon, most nincs több időm magával társalogni, mert nagyon sok dolgom van. A pap megdöbbent, hiszen ez az ember még csak nem is lát, hogyan lehet olyan sok dolga? Nehezen hitt a vak embernek, ezért aztán rákérdezett: mondja, mégis mi az a sok dolog? Mire a vak ember azt mondta: figyelte ma a híreket? Mert én hallgattam. Minden nap hallgatom, de ma – ma annyi tragédia történt a világban, hogy ma egy kicsit jóval többet kell imádkoznom, mint eddig.

  Ez az ember – bár nem lát – folyamatosan imádkozik a szenvedőkért. Ez az ő küldetése, ezért „nincs is sok ideje” az emberekre. Érdekes: egy vak és idős ember megtalálta a küldetését, élete értelmét! Csodálatos dolog ez, hiszen ő is Istent dicsőíti meg életében. Nem látszik nagy dolognak, mégis a legnagyobb dolog: hétköznapi misztikussá válni!  

  Mi is válhatunk hétköznapi misztikussá. Éljünk a Mában (a Jelenre figyelve!) és ne a Mának! Akkor elkezdődik egy átalakulás, egy belső változás. A szenvedések ellenére és azokkal együtt is. smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Mar 12, 2018
  0 hozzászólás

  Heti gondolat március 12-18.:

  Az Ószövetség szimbólumvilágában a kígyó hármas jelképpel bír:
  A bűnbeesés történetében a kígyó a kísértés és a csábítás jelképe. Az első emberpár elbukik, mert a Szentlélek megvilágosítása nélkül lehetetlen átlátni a világ cseleitJézus úgy vette az akadályt, hogy nemcsak ismerte a gonosz természetét, hanem Istennel volt.

  A Számok Könyvében (21,6-9) olvassuk azt a történetet, amikor a zsidók engedetlenek, elfelejtik Istent és ezért kígyók marják meg őket. Ez azt jelenti, hogy a kígyó nemcsak a csábítás, a kísértés jelképe, hanem a pusztítás jelképe is.

  Ebben a történetben aztán az is benne van, hogy a kígyó nemcsak a csábítás és a pusztítás jelképe is, hanem a gyógyulásé is.  Ez azt jelenti, hogy akkor tudunk csak meggyógyulni, ha szembenézünk betegségünkkel, bűneinkkel. Azzal a gyengeséggel, ahol elbuktunk. A gyenge pontjaink mindig érzékenyek… Melyik az a bűn, ahol mindig elesek? Ennek a gyökerét kell megnéznem… ekkor kezdődik a gyógyulás útja…

  Gyógyulás nincs áldozathozatal nélkül! Áldozat nélkül nincs megújulás. Megújulás nincs „meghalás” nélkül. Miért? A bűn jóvátételt követel. A bűnnek következményei vannak… és viselnünk kell azokat. Vagy a sajátunkét, de vannak, akik ártatlanul másokét viselik. Ha egy ember elkártyázza a házát, födél nélkül maradnak gyermekei. Nem hibásak, de szenvednek. Ahhoz, hogy Újjászületés, Újszövetség, Újjáteremtés, Megújulás kezdődjön, valakinek oda kell adnia magát szabadon, önként és Szeretettel! Ennek a Valakinek tisztának, szabadnak kell lennie. Megkötözöttet, rabot csak szabad ember tud megszabadítani. Nincs önmegváltás! Gondoljunk bele ennek ésszerűségére: ha két fogva tartott rab egymás mellett ül, egymást nem tudják kiszabadítani, mert mindketten le vannak kötözve. Csak egy kívülálló tudja eloldani a kötelet, aki nyilvánvalóan nem rab, hanem szabad. Az igazi szabadságot Jézus tárja elénk, aki a kereszten is szabad, mert ott is szeret. Benne Isten megmutatja a szabadság lényegét: leszállhatna a keresztről, kinyírhatná környezetét, de akkor ismét félelmet gerjesztene… nem lenne a szerető Isten… Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, Aki áldozatul adja magát, Aki Életet ment. Kivált rabságunkból. Kiment a kígyó fogságából.

  Egyszer egy keleti vallási tanító megkérdezte a tanítványait: mit gondolnak, hogyan lehet megállapítani, hogy mikor van vége az éjszakának és kezdődik el a nappal? Az egyik tanuló ezt mondta: talán akkor, amikor már annyira világosodik, hogy messziről meg lehet különböztetni mondjuk egy kutyát egy báránytól. - Nem - válaszolta a tanító. Erre azt mondta egy másik: talán akkor, amikor meg lehet különböztetni egymástól egy fügefát egy datolyafától. - Nem - válaszolta a tanító. - Hát akkor mikor? - kérdezték. - Amikor valakinek az arcába nézel, és a saját bátyádat és nővéredet látod, akkor van vége az éjszakának. Ez már az újjászületés kezdete! Ha imádkozunk rendszeresen, de nem látjuk embertársunkat, nem akarjuk őt megérteni, akkor még nem találkoztunk igazából Istennel sem! Sajnos sokszor közöttünk nem a bátyáinkat és nővéreinket látjuk. Hanem csak egy embert, akiről tudjuk, hogy sok dologban azonosak az elveink. Elvekben társak vagyunk, de nem viselkedünk testvérként. Elvtársi viszonyban állunk egymással, testvéri viszony helyett. Aki találkozik Istennel, annak megváltozik az élete. Folyamatosan változik. Aki hisz, az nem elveszett ember. De elveszhet, ha magára marad sok ideig. Vigyázzunk – legyünk testvérek, s ne elvtársak! smiley

  Bymartonk
  In
  Mar 05, 2018
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Kiv 20, 1-17 és Jn 2,13-25

  Heti gondolat március 5-11.:

  Az a jó vagy rossz dolog, amire többet figyelünk, és amivel több időt töltünk, észrevétlenül (rossz dolog esetén: alattomosan!) beépül az életünkbe. Amit többet ismétlünk, az gyökerezik meg bennünk, és szokássá válik! A kialakult szokások pedig a tudatalattiból irányítani kezdenek, és jobban befolyásolnak, mint gondoljuk. A kialakult rossz szokások aztán nemcsak beépülnek és meggyökereznek, hanem „természetessé” válnak, sőt hamis módon már-már erényként értelmezzük.

  Ez is a megtévesztés része.

  Tudjuk a parancsokat. Ha nem is tudjuk felsorolni azokat, a bennünk levő erkölcsi törvény (a jót tenni, a rosszat kerülni!) miatt is tudjuk. Valójában nem is a leghelyesebb parancsoknak nevezni, hiszen szakemberek is a tíz igének nevezik, amelyet Isten beletáplált lelkünkbe. Tehát azok nem is kívülről jönnek valójában, hanem bennünk vannak…  (Bizonyíték arra, hogy a még tudatánál nem egészen élő kisgyerek is érzi, amikor rosszat tesz…)

  Isten tíz igéje több, mint parancs. Ha a szerető Isten szemszögéből nézzük (márpedig ez lenne ésszerűbb!), akkor nem is parancsok, hanem a mi érdekünkben megfogalmazott kérések, amelyeket – ha betartunk és gyakorlunk – beépülnek az életünkbe, és keretet adnak neki. Sőt, ha a szerető Isten szemszögéből nézzük, akkor már csak azért sem a leghelyesebb parancsnak nevezni, mert a szeretetre szeretettel válaszolunk, az pedig nem kényszer (csak időnként nem mindig kellemes!smiley). Ha azért teljesítjük a törvényeket, mert szeretjük Istent, másképp fog alakulni az életünk.

  Amikor Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból, valójában többet jelent, mint egy külső cselekedet! Jézus semmit sem tesz véletlenül! Ezzel a külső cselekedetével tehát (ostort font és rájuk szól!) arra akar utalni, hogy ébredjünk fel, és vegyük észre azokat a rossz és megrögzött szokásainkat, túlzásainkat és túlkapásainkat, amelyek „természetessé” váltak, és észre sem vesszük azokat.

  Ha ráébredünk beépült rossz megrögződéseinkre (rossz megszokásainkra!), akkor már a következő lépés az lesz, hogy megkérjük Mesterünket: űzze ki belőlünk is azokat, mert már magunktól nem vagyunk képesek. Persze, a mi hozzájárulásunk is szükséges, az nélkül Ő nem tud működni bennünk!

  Így leszünk – lehetünk – a bennünk lakó Lélek tiszta temploma.

  Neked melyik a berögződésed, rossz szokásod, amelyik már szinte természetessé vált? Vele kitisztíthatod… Nélküle nehéz lesz. smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Feb 26, 2018
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM (Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18)

  Heti gondolat február 26 - március 4.:

  Ábrahám próbatételének történetét olvasva, az emberi értelem egyik legfontosabb kérdése fogalmazódik meg: „Kérheti-e Isten egy apától, hogy feláldozza a fiát?”

  Első gondolatom az, hogy normális apa csak akkor képes egy ilyen áldozatra, ha maga előtt „lát” egy nagyobb értéket, mint amiről lemond. Ábrahám Istenért teszi, mert úgy érzi, ezt kell tennie. (Nem rendkívüli ez a magatartás, hiszen a spártai anyák is úgy adták át a pajzsot háborúba induló fiaiknak, hogy ezt mondták nekik: „Ezzel, vagy ezen!” Ez azt jelentette abban a környezetben, hogy pajzsoddal győztesen térj haza a háborúból, vagy pajzsra emelve hősi halottként hozzanak haza bajtársaid.) A kor gondolkodásmódjának tehát egyáltalán nem volt idegen ez a gondolat, az emberáldozat gondolata.

  A második gondolat azonban rögtön kívánkozik az első után, amint az kiderül Isten válaszából is: Isten nem az az Isten, aki emberáldozatot kíván, és ebben különbözik a környező népek isteneitől. Ő nem egy isten a többi között, hanem AZ ISTEN, aki irgalmasságot akar, és nem áldozatot.

  Isten nem kér ember-áldozatot. Isten nem öli meg a fiát sem. Jézus, a Fiú önként és teljesen szabadon adja életét és hozza az áldozatot értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért. Az Atya pedig elfogadja ezt az áldozatot! Nem tudja nem elfogadni, mert ez a Fiú szeretetből született szabad döntése! Isten nem öl – ezt felejtsük el!

  Az áldozatra nekünk van szükségünk. Nem úgy, hogy másokat áldozunk magunk helyett (vagy ahogy az ószövetségben állat-áldozatokat mutattak be!), hanem önmagunkból adunk! Sőt: önmagunkat adni, ez az igazi áldozat!

  Az áldozatok minket nevelnek, de Isten nem kér olyat, amit nem bírunk meg. Ábrahám a megpróbáltatást sikeresen kiálló ember prototípusa, ősmodellje.

  Aki egyébként a hit útján jár, annak előbb-utóbb megpróbáltatásokat kell kiállnia.

  A próbatételben Isten nem elvenni akar valamit, hanem adni, éspedig önmagát. A próbatétel tehát minden esetben Istenhez és a világhoz való viszonyunkat tisztázza. S aki valóban Istené, azt a próbatétel nem szakítja el Tőle, hanem még jobban hozzáköti.

   Ez történt Ábrahám esetében is, és ez történik minden ember esetében, aki ki akar mozdulni a megszokás világából, és elindul egy belső hangra, amely végső soron az embert önmagához vezeti. Ez a nagyböjti szent időszak lényege is.

  A szenvedést, a megpróbáltatást csak az tudja elviselni, aki tudja, hogy megdicsőülés is van. Csakis így van értelme a kockázatok vállalásának, annak a hitnek, amely a lehetetlenben hisz. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Mindaz, ami lehetetlennek tűnik - létezik és megvalósul.

  Nem szabad eldobni a vasúti jegyet, mikor alagútba visz a vonat, mert majd kijön a másik végén. 

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Feb 19, 2018
  0 hozzászólás

  Heti gondolat február 19-25. (Nagyböjt első hete):

  Amikor Jézus kimegy a pusztába negyven napra, akkor belső indíttatást érez, mert a Lélek indítja. Meg akarja érteni feladatát, küldetését. Tudja, hogy van küldetése, de még nem egészen tudatos számára, hogy az mit takar egész pontosan. Ahhoz el kell indulnia. CSAK MENETKÖZBEN lehet megtudni, hogy mit akar tőlünk az Isten. 

  Mustó Péter SJ atya meséli el, hogy amikor fiatalok voltak, az ő bátyja érettségi után négy márkával a zsebében és egy biciklivel elindult egy 200 km-es útra. Eljutott Münchenbe, ahol spanyol állami ösztöndíjat szerzett, megtanulta a spanyol nyelvet és eljutott Madridba, ahol ledoktorált. Nem tudta útja elején ő sem, hogy egy biciklizésből politikai karriert fog befutni… Senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni…

  Nyolcadik osztályos voltam, amikor elindultam Gyulafehérvárra iskolába. Tudtam akkor, hogy pap akarok lenni? Nem. Volt némi érdeklődés, de nem volt világos. Sőt, aztán az is elmúlt. Ma már tudom, hogy annyi minden történt, hogy történhetett volna másképp is, de így történt, hogy most itt vagyok… S így van jól. Ha másképp alakul, és nem pap leszek, akkor is jó helyen lennék, mert a lényeg nem az, hogy milyen foglalkozásom van elsősorban, hanem az, hogy BÁRMILYEN FOGLALKOZÁSBAN ISTEN felé segítsem magamat és másokat!

  A cél mindenképp a Megváltás művének szolgálatába állni. Mi a MEGVÁLTÁS? Megtörtént esetet idézek fel ennek illusztrálására: egy közismert és vagyonos ember ellenségeskedésbe került közeli rokonával. Egy kis italozás kihozta belőlük a vadállatot és egymásnak estek. Gyilkosság lett a vége. Börtön után a gyilkos kiszabadult, és jön-megy az emberek között, mint aki jól végezte a dolgát. Az emberek felháborodottan kérdezték az áldozat fiától: hogy engeded ezt meg? Nem teszel semmit? Hagyod, hogy édesapád gyilkosa így járjon-keljen? A fiú ezt válaszolta: Figyeljetek jól. Édesapám meghalt. Fáj ez nekem. Sokszor megfordult bennem a gondolat, hogy megölöm apám gyilkosát. Tudom, hogy akár meg is tenném, ha esetleg több alkoholt fogyasztanék, s belőlem is kijönne a vadállat. De kérdezem én tőletek: vissza tudom hozni apámat a halálból, ha megölöm gyilkosát? Lehet, hogy pár napig jól érezném magam, s utána nem – nem tudom. De egy dolog biztos: bárhogy is lenne, egy idő után az ő gyerekei esnének az én gyerekemnek, s így menne az ördögi kör tovább. Ez pedig nem megoldás. Én megállítom a folyamatot!

  Az ítélet Istené. Egyedül Istené. Ha az emberiség fele így gondolkodna, hogy nem bosszulja meg a kapott sérelmeket, hanem átadja azt Istennek, akkor a bennünk levő vadállatok nem tudnának győzedelmeskedni felettünk. A megváltás útja ez: megállítom a rossz ördögi körét azáltal, hogy szembenézek vele, és nem én ítélkezem, hanem átadom Istennek. Ezzel erősítem a Jót.

  A Megváltást Jézus ugyan végbevitte, de az én részem is ott van, azt pedig nekem kell elvégeznem! Meg tudom-e állítani a rossz folyamatát? Mert ha megállítom, és a jó szolgálatába állok, megfordulok – és más is, az én példámra.

  Jó megfordulást, megtérést kívánok! smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Feb 05, 2018
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Jób 7,1-4.6-7 és Mk 1,29-39

  Heti gondolat február 5-12.:

  Az összevisszaságok, a betegségek, a nehézségek, az akadályok általában kimozdítanak minket életünknek addig normálisnak vélt menetéből.

  A szenvedő Jób panaszkodik. Teljesen érthető, mert össze-vissza kuszálódott az élete. Nagy a veszteség: elveszíti, amit birtokol – elveszíti, akiket szeret. Nem egyszerű mindezt feldolgozni. Ami azonban nagyon fontos, hogy folyamatosan kommunikál Istennel, Neki panaszkodik elsősorban! Amikor panaszkodunk, amikor szenvedünk, akkor is nagyon fontos, hogy Istennel kommunikáljunk, Feléje forduljunk. Neki mondjuk ki, ami bennünk van. Ez teszi élővé a Vele való kapcsolatot, mert Akkor Vele akarjuk kibogozni azt, amit nem értünk. Jób azért is panaszkodik, mert tudja, hogy NEM LEHET ENNEK ÍGY VÉGE. A panasz, a siránkozás mögött is hit van: nem lehet ez így mindig. És nem is lesz úgy – hiszen majd megjön életében az áldás is…

  Ha valamilyen betegség ér, fontos az ahhoz való viszonyulás, ahogy Jób könyvében is látjuk.

  Placid atya tíz évet töltött szibériai munkatáborban, és arról számol be, hogy sorstársai közül hamarabb meghaltak azok, akik jelen helyzetükből csak elvágyódtak, szüntelenül csak a szenvedésüket látták, s csak a szabadulásuk gondolata körül forogtak. Placid atya pedig azt tudatosította magában: „Most ez a munkatábor a te életed.” Hitt abban, hogy élete még embertelen körülmények között is fontos. Ez most az ő élete, nem mindegy, hogyan éli.

  Ha csak arra figyelünk, ami hiányzik, arra, hogy mi nincs, ami pedig lehetne, akkor nem látjuk annak értelmét, ami van. Amikor figyelmünket arra fókuszáljuk, hogy mi az, amit nem kapunk meg, amit elveszítettünk, az megfoszt attól, hogy ott tudjunk lenni, ahol vagyunk. És ha nem vagyunk ott, ahol vagyunk, elveszítjük a kapcsolatot önmagunkkal, nem vagyunk kapcsolatban saját életünkkel, nem érezzük, hogy élünk. Nem fogjuk érezni az élet ízét, eltűnik az életkedv, az élni akarás. (vö. Mustó Péter SJ, Megszereted, ami a tiéd, 66-67.old)

  Az ószövetségi Jób kérdéseire választ kap, hosszú szenvedés után. Az evangéliumokból is kiolvasható a válasz, amikor Jézus körbejár és gyógyít. Van gyógyulás, mert van Gyógyító. Ő felébreszti a bennünk szunnyadó pozitív erőket, é segít, hogy kapcsolatba kerüljünk saját magunkkal. Ennek következményeként visszanyerjük életkedvünket, élni akarásunkat.

  Ezt kívánom mindannyiunknak! smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jan 29, 2018
  0 hozzászólás

  Heti gondolat január 29 – február 4.:

  Mi újság? – szoktuk kérdezni egymástól.

  Milyen lenne, ha egyszer (vagy minél többször!) Istentől is megkérdeznénk? Azért tartom ezt jó ötletnek, mert Neki mindig van személyre szabott üzenete, „új-ságja” mindenki számára, s ha Tőle érdeklődünk, akár meg is tudhatjuk smiley. A nyitott szív mindig kap választ. Ha nem jön válasz, valószínűleg a mi részünkön lehet valami hiba, s ilyenkor segítséget kérhetünk azoktól, akik sugározzák Istent!

  Amikor a Szentírásban és/vagy a Szenthagyományban (vagy mások segítségével!) megtaláljuk Isten számunkra szóló személyes üzenetét, akkor az Ő híre örömhírré válik.

  Az evangélisták is újságírók voltak abban az értelemben, hogy nemcsak írtak Jézusról, hanem át is adták mindazt, amit átéltek és megtapasztaltak Vele kapcsolatban. Ha valaki nyitott szívvel olvassa a sorokat, érezni fogja mögöttük a Lelket és Életet.

  Olvastam, hogy Pécs egyik szegénynegyedében az egyik postás azt találta ki, hogy az újságok mellett kis kartonokat is készített, a kartonokra egy-egy bölcsességet írt és azoknak is osztott, (több száz családnak!), akik nem rendeltek újságot. Mikor megkérdezték, miért teszi, elmondta, hogy ő négy évvel azelőtt került ki a kábítószer hatalmából, és az akkora öröm, hogy örömet szeretne szerezni másoknak is, ugyanis ha mindennap egy mondatot ad tovább, az pillanatnyilag ugyan nem hat annyira, de egy félév után már kifejti a hatását, mert az örömhír ismételgetése átalakítja a szívet! Így nyerhet fokozatosan értelmet életünk, mert kapcsolatba kerülünk a boldogság forrásával!

  Jézus állandóan kapcsolatban volt Atyjával és önmagával a Szentlélek által. Ezért tud újat hozni, mert mindig az ÚJBÓL ÉL. Istenből él, mert Isten mindig új. Belőle mindig lehet frissülni. Isten fiatal. És ezt a titkot árulja el ma nekünk: idősként is lehetünk fiatalok. Egyébként sokszor látni nagyon megöregedett fiatalokat, és fiatal lelkületű időseket. Ez sugározni szokott, és a gyakori frissítésen alapszik. smiley

  Olvassuk Jézust, figyeljünk Őrá nyitott szívvel, mert szavai és tettei összhangban, harmóniában vannak. Azt mondja, amit él. Azt éli, amit mond! Ezért új, ezért más, ezért lenyűgöző, ezért ejt ámulatba. Tűz van benne, égető, perzselő tűz! Tűz, amely tisztít. Tűz, amely melegít. Helyesebben: tűz, AKI melegít, hiszen a Szentlélekkel eltelve tanít, s ez a magyarázata újdonságának.

  Egy héten mennyi időt szánok arra, hogy megtudjam, mi újságja van számomra?

  „Figyelmes” het(ek)et kívánok! smiley

  Bymartonk
  In
  Jan 22, 2018
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Mk 1, 14-20

  Heti gondolat január 22-29.:

  A Mester összehívja tanítványait és a következő kérdést teszi fel nekik: Hol kezdődik az ima? Az első azt válaszolja: a szükségben. Amikor ugyanis bajban vagyunk, magától értetődően Istenhez fordulunk. A második azt a választ adja: Szerintem, az örömben kezdődik az ima, mert amikor boldog vagyok, a lelkem megszabadul a félelmekből és gondokból, és Istenhez repül. A harmadik ezt mondja: a csendben kezdődik az ima. Amikor ugyanis elhallgat a bensőm, Isten megszólal bennem. A negyedik így szól: szerintem a gyermeki lelkületben. Amikor ugyanis rádöbbenek arra, hogy Isten gyermeke vagyok és Isten szeret engem, akkor kezdek imádkozni igazán.  A Mester ekkor ezt mondta: Nagyszerű válaszok és mind igazak. De van az imának egy kezdete, ami mindezek előtt van. Az ima Istennél kezdődik. Ő kezdi el bennünk, és nem mi!

  A meghívás is Istentől indul, hiszen a vágyat – hogy szeressünk és szeretve legyünk – is Ő ültette belénk. Ezt a vágyat ébreszti fel azokban, akiket megszólít, és azok nyomban követni kezdik Őt. (Mk 1, 14-20)

  Roger testvér, a Taizé mozgalom elindítója és alapítója mondta el, hogy amikor tuberkulózisba került és nagyon szenvedett, nem tudott már szavakat sem mondani. Nehéz volt imádkozni, és akkor csak a zsoltáros szavai jutottak eszébe: „A te arcodat keresem, Uram. Ne rejtsd el előlem arcodat.” (27.Zsolt.) Ezt ismételgette, és felismerte, hogy ez a vágy már hitet jelent! Azután mindig elmondta a fiataloknak: „Ha sikerül Istenre tekintened, már a hit benned van.” Olvastam valahol: „Ha reggel felkelsz, és az éneklésre gondolsz – ha este lefekszel, és az éneklésre gondolsz, akkor már valójában énekes vagy”. Nem színpadi énekes, de már az vagy. És ez a lényeg! Ha vágyakozol Istenre, már jó úton vagy. „Nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik Benned, Istenünk” – ismételgette Szent Ágoston is, mielőtt rátalált volna Istenre, akit oly sokáig keresett!

  Jézus bejelenti: elközelgett az Isten Országa. Az a beteljesedett idő, amikor bennünk is elközeleg Isten Országa.

  Ha erre ráérzünk, akkor kezdődik el a tanítványság időszaka. Mert mindenki meghívott, de nem mindenki tanítvány.

  Persze, ha magunkba tekintünk, csakis úgy lehet, ha a Mester életére figyelünk. Jogos a félelem, ha önismeretünket csupán szaktudással akarjuk elérni. Ebbe könnyen beleszédülünk!

  A vágy megvan, a válaszodra vár. Még sok emberben ott van a vágy. Segítesz rajtuk? Hogyan tudnál? Úgy, hogy ne félj önmagadba nézni, indulj el Krisztus után, kövesd, és akkor mások is elindulnak. Nem nehéz. Csak menni kell. Isten felé. Ez az értelmes, beteljesedett idő.smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jan 16, 2018
  0 hozzászólás

  Heti gondolat január 15-21.:

  Két javaslat fogalmazódott meg bennem, ami segíthet Nektek is:

  Első javaslat: A 2018-as polgári évben mindenekelőtt Szent Jakab apostol levelének negyedik fejezetéből a 15. verset szeretném éves tervként javasolni (nem kötelező!), amely így hangzik: Ha az Úr akarja, és élünk… Ha az Úr akarja, és élünk… Milyen jó lenne, ha az előttünk álló évet, gondolkozásunkat, cselekedeteinket, terveinket, céljainkat eszerint rendeznénk.

  Őszinte Hitvallás ez, mély bizalommal.

  Hitvallás Isten mellett, hitvallás Istenről, hogy van egy Hatalom, egy Fenség, akinek van akarata. Ebben benne van az is, hogy ez a Fenség Személy, nem egy létező fogalom, mert van akarata. Ez a személy, akit mi Atyánkként ismerünk, az Ő akaratát megmutatja és közli is velünk.

  Ez a kijelentés ugyanakkor nemcsak Hitvallás, hanem mély bizalom is húzódik benne: hagyatkozz te nyugodtan erre az Istenre! Hagyatkozz az Ő akaratára. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell tervezni, gondolkozni, hanem Vele együtt és nem Nélküle!

  Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!  (B.Ú.É.K.) És ezt ne azért tegyük, mert véget értek a lehetőségeink, véget értek az erőink, hanem bízzuk magunkat Őreá, amikor megvannak a lehetőségeink, és úgy érezzük, hogy megvannak az erőink! Az imánk legyen az első sóhajunk, és ne az utolsó lehetőségünk!

  A másik téves kijelentés, amit szoktunk mondani: Ha Isten megsegít! Olyan nincs, hogy Isten ne segítene! Esetleg nem úgy, ahogy mi azt szeretnénk. De segít. Ezért is jó megtanulni, áttanulni: Ha Isten is úgy akarja… smiley Ha ismételjük, belénk ivódik, mint minden, amit ismétlünk.

  Második javaslat: Máriát nagyon sok vallásban tisztelik, ahogy a katolikusok is. Őtőle megtanulhatnánk a magasztalást, a dicsőítést. A dicsőítés olyan, mint egy nagyító. Amire fókuszálunk, az nagyobbnak látszik. Ezt jelenti a „magasztal” (magasít/felnagyobbít) ige is.

  Tévedés ugyanakkor arra várni, amíg nem lesz semmi gondunk, kevesebb gondunk lesz, vagy minden gondunk megoldódik, hogy majd akkor dicsőítjük az Urat. A dicsőítés az egyik legnagyszerűbb szellemi problémamegoldó kulcs, mert ráirányítja figyelmünket Istenre, a problémamegoldóra. Amikor nehéz szívvel ugyan, de elkezdjük dicsőíteni Istent, a remény és öröm új érzését tapasztalhatjuk meg.

  (Egyébként az is teljes téves kijelentés, hogy „a remény hal meg utoljára”. A remény attól remény, hogy nem hal meg! Mi adjuk fel, és eltávolodik – ez teljesen más kérdés! smiley )

  A dicsőítés tehát emlékeztet arra, hogy Isten nagyobb, mint az a helyzet, amivel szembe kell néznünk.

  Töltsük meg napunkat ilyenszerű dicsőítéssel! Ne csak kávé- vagy teaszüneteket tartsunk, hanem „dicsőítés szüneteket” is és ismételgessük párbeszédeinkben: Ha Isten is úgy akarja… ráhagyatkozva: ahogy lesz, úgy lesz! smiley

  (Sajgó Balázs)

  Pages