Languages

Search form

  Heti útravaló

 • Bymartonk
  In
  Jul 04, 2016
  0 hozzászólás

  Heti gondolat 2016. július 4-10.:

  A Teremtés könyve tizedik fejezetének leírása szerint a vízözön után Noé fiainak, Szemnek, Kámnak és Jáfetnek hetvenkét utóda volt. Az ószövetségi ember ezt úgy értelmezte, hogy akkor hetvenkét féle ember, hetvenkét féle nép él a földön. Ezért küld Jézus hetvenkét tanítványt, hogy ennek fényében megértesse mindenkivel, hogy Ő MINDENKIÉRT jött, nemcsak a zsidó népért! Ez azt is jelenti, hogy Jézust egy nép sem sajátíthatja ki magának, Ő mindenkié!

  Ki lehet Jézus tanítványa? Bárki, aki már találkozott Ővele. Lehet béna, sánta, vak vagy egészséges! Alapfeltétel azonban az élő Jézussal való személyes találkozás. Ennek a találkozásnak a fényében lehetünk igazán boldogok és végezhetjük igazán munkánkat!

  A tanítványok erőt és hatalmat kapnak küldetésükhöz. Mindenki jó valamiben, de ezt nem sajátítatja ki, hanem mások szolgálatára kell fordítania. Ha kapott képességeinkkel hivalkodunk, és nem szolgálatként értelmezzük, akkor könnyen elfásulhatunk.

  Tovább kell adnunk, ami bennünk megszületik. Nem azt, ami bennünk van, mert az nem mindig jó. Ha gonoszság van bennünk, akkor azt fogjuk továbbadni, ha öröm, akkor azt. De ahhoz először az örömnek kell megszületnie.

  A tanítványoknak Krisztus békéjét kell vinniük, s nem a magukét! Az erőltetett béke ideig-óráig tart. Persze, nem mindenki örül Krisztus békéjének, mert az felzavarja ál-nyugalmát! Ilyenkor a béke visszaszáll arra, aki közvetíteni akarja, és akkor a port is le kell rázni a lábról. Miért? Mert az nem más, mint a békétlenség pora. Nem szabad magunkra engednünk ezt a fajta port, hogy eluralkodjék rajtunk.

  Aztán, az erőviszonyok sem egyformák.

  Bárányként kell menni a farkasok közé. A szelíd báránynak kell a vérszomjas farkast megszelídíteni. Ennek szemléltetésére Jac Loew atyának van egy szép története:

  Hogyan lehet megitatni egy szamarat, mely nem szomjas? Agyon is ütheted, mondja, a csacsi nem fog inni. Egyetlen megoldás lehetséges: keresni kell egy olyat, amelyik szomjas. Oda kell állítani a nem szomjas csacsi mellé. A nem szomjas csacsi látva, hogy ez milyen jóízűen iszik, talán ő is megkóstolja az éltető vizet.

  Ez hiányzik a világnak. Nem látszik rajtunk, hogy élvezzük a hitünket, s hogy örülünk, és ez boldoggá tesz. Mert ha látnák rajtunk, akkor bizonyára többen lennének kíváncsiak, és megkóstolnák az evangélium éltető vizét.

  Legyünk Istenre szomjasak, hogy más is megszomjazzon!

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jun 27, 2016
  0 hozzászólás

  Heti gondolat 2016. június 27. 3.:

  Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.

  Amikor a mezőn szántottunk gyermekkoromban, akkor megfigyeltem, hogy elől van egy valaki, aki vezeti az állatokat (ez még én is voltam smiley), aztán más valaki, aki nemcsak fogja az ekeszarvát, hanem mélyen bele is kell nyomnia a földbe, hogy eredményes szántás legyen. Négy gondolat született meg bennem e jézusi kijelentés kapcsán:

  Először: egyedül nem lehet keresztényként élni. A „keresztény” szóban benne van az, hogy krisztusiak vagyunk, Krisztus élete szerint akarunk élni – Ő pedig közösségben gondolkodott, mert tudta, hogy jó az egyedüllét, ha van valaki, akinek időnként elmondhatjuk: jó az egyedüllét! smileyA krisztusi élet, a keresztény élet a Krisztus közösségéhez való felelősségteljes tartozást is jelenti! Nem lehet távolról kereszténynek lenni, – az Ferenc pápa régi megfogalmazása szerint – „szatellit kereszténység” lenne! Ahogy a szántás képénél is látjuk, minimum két ember szükséges ahhoz a munkához, és időnként helyet is cserélnek, úgy keresztény életünkben is – bár megvan mindenkinek a feladata – időnként „szerepet” is cserélhetünk! :), ha a szükség megkívánja. Néha ugyanis az az érzésünk – és ez kísértés! – hogy a másik embernek könnyebb! Ha időnként empátiával próbáljuk beleélni magunkat mások helyzetébe, megérteni a másikat, és kisegíteni is, amikor elakad, akkor jobban fogjuk érteni egymást, és könnyedébben haladunk előre. Ne engedjünk annak a kísértésnek, miszerint másoknak mindig könnyebb. Az úton, és szántás közben is, nem vagyunk egyedül, és mindenkire egyenként külön szükség van! Ha elől valaki nem vezetné az állatokat, hátul hiába támaszkodna egy más valaki az ekeszarvára

  Másodszor: legyünk ott, ahol vagyunk. És ott egészen! Aki vezeti szántás közben az állatokat, teljesen az irányra figyel. És persze az is, aki az ekeszarvát fogja, mélyre nyomja az ekét. Teljes odafigyelés szükséges keresztény életünkben is. A szétszóródás veszélye talán ma jobban fenyeget, mint máskor, éspedig azért, mert belerohanunk a napunkba és nem állunk le, nem állunk meg eleget. Amikor időhiányra hivatkozunk, s annyira fontosnak érezzük magunkat, hogy a magunk számára sincs időnk, ellentmondásba kerülünk önmagunkkal!

  Harmadszor: A szétszórtság következménye az, hogy a felszínen élünk! Egy másik ellentmondás: a felszínen szántani és közben csodálkozunk, hogy nincs termés! Termés csak akkor lesz, ha önmagunkkal és Istennel való csendes együttléteinkben egyszerűen csak vagyunk és létezünk! A lét ugyanis sokkal több, mint az élet. Akkor élünk, ha életünk a LÉTEN ALAPSZIK! A lét életünk alapja: akkor élünk igazán, ha vagyunk is. S így lehetünk önmagunk! Ez a mélység szükséges, hogy Isten felé haladjunk – ez a mély szántás!

  Negyedszer: Szántás közben néha hátrapillanthat az ember, de ez nem szabad több legyen, mint csupán röpke pillantás – és csak azért, hogy segítsen az előretekintésben. Jó a múltból és tapasztalatból tanulni, de előre kell tekinteni! Aki túl sokat foglalkozik a saját vagy mások múltjával, az elveszíti saját lába alól a talajt és nem él igazán!  

  Nemcsak közösségi, hanem személyes életünkben is nagyon fontos ez: visszapillantani, megköszönni Istennek, hogy kikerülhettünk onnan, ahol voltunk, hogy voltak, akik ebben segítettek és odafigyeltek ránk, és aztán előre nézni, továbblépni és nem leragadni a múltban.

  Az egyházi életben is nagy veszély ez, amikor sokan még a régi szép időket siratják és elfelejtik azt, hogy a mai idő is lehet majd az a régi szép idő, amit ma rontunk el és a jövőben siratni fogunk. Vagyis, arra kellene tekinteni, ami most van – egyházunkban is. El kellene fogadni, hogy a „népegyház” ideje lejárt, most már nem tömegesen valljuk meg hitünket, hanem mindenkinek egyenként kell megfogalmaznia hitvallását – a KÖZÖSSÉGBEN, másokkal együtt. Mert tömeg és közösség nem ugyanaz! smiley A megújulás ideje jött el, ami nem a múlt feletti siránkozás, hanem jövőre tekintés a JELENBEN. Ehhez pedig mindenkinek magát kell összeszednie – és nem a másikat! smiley - és másokkal együtt kell szántania teljes erőbedobással és figyelemmel, mélyen és előretekintve, felejtve, ami mögöttünk van! smiley

  Szép hetet mindenkinek! smiley
  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jun 20, 2016
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Lk 9, 18-24

  Heti gondolat 2016. június 20-26.:

  Istennek bennünk való élete olyan belső szépség, amely kifelé is meglátszik. Ahhoz, hogy ezt felfedezzük magunkban és felszínre hozzuk, szükségünk van arra, hogy valaki minket feltétel nélkül, ingyen szeressen. Ezt az ingyenes, feltétel nélküli szeretet Jézus konkrétan megmutatta, amikor az emberek felé fordult és rávilágított belső szépségükre, amely mindenkiben ott van – még az általunk legrosszabbnak vélt embertársunkban is! Ha valaki minket önmagunkért, érdek nélkül szeret, megváltozik az életünk. Ennek eredményeként nemcsak kifelé fogunk élni, hanem gyakrabban fogunk befelé nézni!

  A belső szépséget nem veheti el tőlünk senki, mert az a miénk. Ha erre ráébredünk, akkor már az önmagunkká válás szép útján haladunk! Erre érezhetett rá Charlie, az énekes, amikor egyik dalában így fogalmaz: „Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát! Az légy, aki vagy, érezd jól magad…”

  Hogyan válhatunk azzá, akik vagyunk? Ha Jézus arcát szemléljük, s megtaláljuk Benne a magunkét! smiley

  Krisztus arca a legvalóságosabb tükör! Ha valaki többet időzik önmagában és önmagával – Krisztusnak, a Fölkentnek a jelenlétében, felfedezi küldetését, ami ugyanaz, mint az apostoloké volt. Az apostol szó küldöttet jelent. Feladatunk felfedezni a bennünk élő Isten szépségét, küldetésünk pedig sugározni, továbbadni azt! smiley Küldetésünk tehát a „fölkentség” folyamatát ébren tartani – magunkban és másokban!

  Amikor Jézus felteszi a kérdést: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”, nem arra kíváncsi, hogy mások mit gondolnak róla, hanem inkább félreértéseket szeretne tisztázni! Azt, hogy Ő nem Illés, Ő nem Keresztelő János, Ő nem Péter, nem János apostol, hanem Ő JÉZUS! Mindenkinek saját neve van, amelyiken szólítjuk őt! A krisztusi – tehát a fölkent – ember nem más akar lenni, hanem csak önmaga! A krisztusi ember nem hordoz álarcot, maszkot – ő önmaga! A krisztusi ember a saját nevén mutatkozik be, és nem a társadalomban vagy egyházban betöltött szerepe, funkciója az elsődleges számára! Megvan a kísértés, hogy a rangunk fontosabb legyen, mint saját identitásunk – mint akik valójában vagyunk! A szerepek és rangok csak caf-rangok! smiley

  Mi a nevünk? Minden nap ezt a nevet ismételgetjük, és ezt a nevet helyezzük Isten elé, örüljünk annak, hogy ezen a néven élünk! A krisztusi ember a saját nevén él, és másodlagos a szerepe és rangja. A krisztusi ember számára Isten a középpont, és ha Őbenne él, akkor él igazán – és nem vegetál!

  Belsőleg mindenki szép – csak ha az ember folytonosan kifelé és felszínesen él – akkor romlik el, „deformálódik” a kép! smiley Az istenkép! smiley

  „Az, aki szép, az reggel is szép” – mert Isten Őbenne él és tudja, hogy Fölkent és ezt a Fölkentségét, ezt a krisztusi képet – az „eldeformált” isteni képet kell újraformálnia – az idő folyamatiságában!

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jun 13, 2016
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Lk 7, 36 – 8, 3

  Heti gondolat 2016. június 13-19.:

  Eltelhet nagyon sok év – évtized – úgy, hogy elhisszük magunkról: minden rendben velünk! Megtartjuk a Törvényt is talán, és felszínesen éljük életünket! És akkor egyszer találkozunk valakivel, aki esetleg rávilágít arra, hogy nem elég a rosszat elkerülni, hanem jót is kellene tenni! Az nem elég, ha csak teljesítem kötelességeimet, dolgozom és pénzt keresek – és nem ébredek rá arra, hogy MÁSKÉPP IS LEHETNE ÉLNI!

  Jézus nem szidja Simon farizeust, hanem elmond neki egy példabeszédet, amellyel rávilágít ennek a farizeusnak felszínes életére. A felszínes élet az, amikor csak és kizárólagosan „kifelé” élünk és bálványainknak hódolunk! Bálvány minden, ami Isten helyét foglalja el. Ami nem rossz, csak éppen azért nem jó, mert istenítjük! A Törvény is lehet bálvány, amikor előírásait fontosabbnak tartjuk, mint azt, AKIRE irányul: a törvény tökéletes teljesítése a szeretet.

  A szeretet nem a bűnt nézi, ami rátapad az emberre, hanem az embert. A szeretet nem a külsőségeket nézi, hanem az ember lelkét keresi. Ezt teszi Jézus is, aki nemcsak szépen leplezi le Simon farizeus elégtelen vallásosságát, hanem közel engedi magához a közvélemény által leírt nőt.

  Olvasva az evangéliumot, sokszor az az érzésünk, hogy Isten a bűnöst jobban szereti, mint a kevésbé bűnöst. A mai szövegrész is ezt sugallja. Pontosítanunk kell: mindenki bűnös. Van, aki ráébred erre és bevallja azt, vagyis szembenéz önmagával, Isten szeretetének fényében! Ez az őszinte bűnbánat! Van, aki a felszínen marad, „törvényesen” él, és mégis hiányzik neki valami – pontosabban Valaki: Isten személyes szeretete!

  Isten nem szereti jobban a bűnöst: a bűnbánót szereti jobban, aki kész önmagába nézni, önmagát felülvizsgálni és – ha kell, beismerni, hogy eltévedt. Ezután a beismerés után következik az igazi szabadság megtapasztalása: a lélek szárnyalása.

  Lelki életünkben repdeshetünk és szárnyalhatunk! A verebek nagyon igyekeznek, ez kétségtelen! Szüntelen verdesnek a szárnyukkal. Mekkora távolságot tudnak megtenni? Néhány métert: egyik fáról a másikra, vagy az udvarról a háztetőre. A verebek becsületesen igyekeznek!

  Mit tesznek a fecskék, a költöző madarak? Más repülési technikát használnak: arra törekszenek, hogy a légáramra rá tudjanak támaszkodni, azt használva vitorláznak a levegőben! A levegő viszi őket. Használják a szárnyukat, de a levegővel közreműködve. A levegő görögül Pneuma, ami Lelket is jelent. Ezek a költöző madarak tehát pneumatikus technikával repülnek, kevesebb erőfeszítéssel messze elhaladnak.

  A törvény szükséges, de ha leragadunk a törvény szintjén, akkor úgy járunk, mint a verebek. Igyekezünk, és haladunk is valamennyire. Repdesünk

  Ha megérezzük a Szentlélek szelét és rácsatlakozunk a Szentlélek légáramára, akkor visz bennünket és szárnyalunk! Választhatunk! smiley

  Áldott hetet!
  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Jun 06, 2016
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Lk 7, 11-17

  Heti gondolat 2016. június 6-12.:

  Gabriel Marcel, a nagy francia gondolkodó egyik szép mondása: „szeretni valakit, azt mondani a másiknak: te nem halsz meg”!

  Szeretni valakit azt jelenti, hogy a másikban felfedezzük az örökkévalóságnak azt a szikráját, ami nem hal meg, ami elpusztíthatatlan! Attól, ha valaki átmegy a másik szobába, attól még él. Nem látjuk, mert eltűnt! De nem halt meg! A halál csak átmenet – ez a földi élet csak előkészítő, ezért fontos, hogyan éljük azt az életet, amit élünk! Szeretetben vagy gyűlöletben? Mindennap dönthetünk: erősíthetjük magunkban egyiket vagy a másikat. Persze, ez utóbbinak azért nincs értelme, mert a szeretet legyőzi a halált! smiley

  A keresztény ember hiszi ezt. Jézus miatt hiszi el, aki megjárta a poklok poklát – ezért még panaszkodnunk sem szabadna, hiszen Ő – már földi életében találkozott minden bajjal, betegséggel – a halállal is! Ezt mutatja be Jézus, amikor feltámasztja a naimi ifjút: a városkapu felé közeledik Jézus az Ő kíséretével – ez az élők menete. Szembe velük kísérik az özvegyasszony egyetlen fiát – ez a gyászmenet. Az élők a halál felé közelednek – a gyászmenet pedig az ÉLET felé közeledik, csak az ott jelenlévők ezt még nem tudják!

  A halál mindig szembemegy az élettel, és megszomorítja azok szívét, akik vele találkoznak, mert elhiteti, hogy övé az utolsó szó. Amikor mi is annyi szomorúsággal és gyásszal találkozunk, könnyen elhisszük, hogy a halálé az utolsó szó.

  Ami engem különösen megragad ebben a történetben az az, hogy az ifjú elkezd beszélni. Vajon mit mondhatott? Hát nagyon valószínűleg arról beszélhetett, amit ő ott túl látott, s amiért itt érdemes élni.

  Beszélünk a halál utáni életről, de inkább az lenne a kérdés, hogy van-e élet a halál előtt? Élünk-e igazán addig, amíg eljön az az átmeneti pillanat? Annyi mindenről fecsegünk: időjárásról, szokásokról, politikáról, mindenről – ami nem mindig lényeg. Olyan élmény volt nekem nemrégiben egy asztalnál olyan dolgokról beszélni, hogy kit hogyan segít az Isten – és ez nem egy szervezett hittanóra volt, hanem spontán beszélgetés, ahol a szívekből kibuggyant az, hogy lehet tartalmasan is beszélni magunkról, egymásról.

  Jézus tartalmasan él, s amikor szükséges, felrúgja a szokásokat. Halottat érinteni nem volt szabad, s ha igen, akkor hosszú volt utána a tisztulási időszak! – Ő mégis megteszi! Megteheti, mert belsőleg nagyon szabad!

  Sokan igényelnek manapság is tartalmas beszélgetéseket, de kezdeményezni nincs bátorságuk, hiszen akkor valami kiderül róluk. Pedig előbb-utóbb minden kiderül, mert át kell lépnünk nekünk is azon a küszöbön, amely eltakar mások elől majd minket is, de valójában kinyit egy másik szobát, ahol Isten fénye, szeretete ragyog ránk és öröme tölt el minket! smiley

  És mégis félünk! A naimi ifjú, a Naimból (Nain jelentése: kedves smiley) való ifjú, aki a „Kedvességből” jött vissza, egészen bizonyos, hogy Istennek is kedvesebb életet élt, mint addig, és mások felé is kedves volt, mert megpillantotta Isten kedvességét a horizonton túl! Ez pedig elég volt, hogy meggyőződjék: nem is érdemes másként élni! Csak kedvesensmiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Május 30, 2016
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Luk 7,1-9,50

  Heti gondolat 2016. május 30 - június 5.:

  Mélyen gondolkodó és élettapasztalt emberek beszélnek arról, hogy születésünk pillanatában még tiszta hittel rendelkezünk! Ez az a hit, amely tudja, hogy van Isten, hiszen látja! Nem külső szemmel, hanem belső szemmel! Istentől jövünk, Hozzá megyünk vissza – ezt kiolvassuk és kiérezzük a Szentírás lapjairól is, de ha sokat hallgatjuk a csendet, akkor ez a csend megnyilatkozik, és visszaáll bennünk az a belső bizonyosság, amit egykor elveszítettünk!

  Egy hatéves kisfiú mondta hároméves testvérének: beszélj nekem a mennyországról, kezdem elfelejteni. A gyerek még hisz, aztán ahogy növekszik, a felnőttek segítenek kiölni belőle a hitet. Van, akinél növekedni kezd ez a hit és fejlődik, mert olyan a környezete - és van, aki elveszíti. Erre mutat rá a pogány százados esete: megérez Jézusban valamit, ami benne különleges csodálatot vált ki.

  Mi váltja ki ezt a csodálatot? A hitelesség.
  A hitelesség: gondolat, szó és cselekedet egysége. Amit gondolok, azt mondom. Amit mondok, azt gondolom. Amit mondok, azt teszek!
  Ez a hitelesség kiváltja azt a hitet, ami mindenkiben benne van, és amelyet sokan elveszítettek, mások pedig fejlődnek benne. A hiteles ember tehát hitet szül és hitet erősít!

  A római századosban nemcsak a hit erős, hanem nagyon emberséges is, hiszen mindent megtesz azért, hogy embere meggyógyuljon! Egyenrangú emberként kezeli a másikat, aki az ő szolgája. Érti jól, amit sok vezető ember nem igazán ért: szolgái munkája által ő sem élhetne boldogan. Érti, hogy a munkák egymásra épülnek és egymást kiegészítik. Tudja, hogy nincs fölösleges munka! Azok az emberek, akik különbséget tesznek a munkák között, nem értik az emberség lényegét.

  A százados nagyvonalú ember – de még hiányzik valami neki. Sokszor azt csodáljuk másokban – ami bennünk még nincs meg! Illetve az is lehet, hogy megvan, csak még nem fejlődött ki. Méltatlannak érzi magát ahhoz, hogy személyesen Jézushoz menjen. Még nem értette meg, hogy ha Jézushoz közeledik, akkor a Mester – hite miatt – megtisztítja és arra a szintre emeli, ahol valójában mindenki van, csak nincs tudomása róla. Jézus, amikor ezt a századost megdicséri, felemeli őt arra a szintre, ahol valóban van: arra az emberségre, amely már nincs messze az Istentől – sőt az ilyen ember már magában Istent hordozza! smiley

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Május 25, 2016
  0 hozzászólás

  Heti gondolat 2016. május 23-29.:

  Jézusban Isten megmutatja, hogy mit jelent konkrétan kereszténynek lenni! Krisztus földi életében állandóan az Atyáról beszélt. Nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is. Krisztus a MODELL. Nem tud élni az Atya nélkül, állandóan az Ő kedvét és akaratát keresi, figyeli. Állandóan kapcsolatban van Vele.

  Fontosabb, hogy kapcsolatban álljunk, mint hogy személyesen hibátlanok legyünk! S ezt a kapcsolatot a közöttük élő, állandóan mozgásban levő Szentlélek garantálja, AKIT Jézus megígér. És mindig küldi azoknak, akik ki mernek lépni önmagukból, nem ülnek otthon, mernek kockáztatni, vagyis igazán élni!

  Aki a Szentlélek sugallataira figyel, annak soha sem kell félnie, még a legnehezebb periódusokban sem. Isten mindig tudja, mikor van szükségünk a Szentlélek megvilágosító erejére, vigasztalására.

  Vannak krízishelyzetek életünkben. S ez nem baj. Aki krízisben van, tudnia kell, hogy fejlődésben van. A krízisek jelzések, hogy alapvetően jó úton vagyunk, csak éppen kicsit elbizonytalanodtunk. Biztosan érezte már mindenki életében, hogy nem megy az imádság, s ha megy, akkor sem érzi, hogy hasznára lenne. Én is éreztem. De ezekben a pillanatokban sem szabad elfelednünk soha, hogy Atyánk nem hagy magunkra, az Ő kezében vagyunk. És ott vagyunk a legjobb helyen. Erről beszél mindig Jézus, és ezt értjük meg igazán a Szentlélekben. Ő a megvilágosító. Ő jelen van mindennapi életünkben, Ő lelkesít, s amikor fellélegzünk a nehézség idején, Benne lélegzünk fel. Ő sugallta szent János apostolnak azt a gyönyörű szép mondatot: Isten világosság, és nincs benne sötétség. S ha Istenben élünk, világosságban élünk, és mindent megértünk fokozatosan.

  Mert Istent is fokozatosan ismerjük meg. Olvasunk az Atyáról, Akit nem láthatunk, Aki láthatatlan. És láthatóvá válik Fiában. Érthetővé válik a Szentlélekben. De csak akkor történik meg ez a fokozatosság, ha nem hagyjuk abba hitünk gyakorlását.

  Jó gyakorlást!

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Május 17, 2016
  0 hozzászólás

  Heti gondolat 2016. május 16-22.:

  A Törvény arra nevel, hogy egy idő után észrevegyük azt, AKIRE mutat: Krisztusra és az Élő Lélekre.

  Jézus az Újszövetségben már ezzel a Lélekkel jár-kel, ez a Szentlélek hatja át lényét, életét! Jézusnak Lélek-jelenléte van, amikor uralja a helyzetet azokkal szemben, akik folyton támadják és alá akarják ásni becsületét, legyenek azok vallási vagy világi vezetők, akik folyton a Törvényre hivatkoznak, de a Törvény szellemétől távol állnak. Mert a Törvényt is Isten Lelke sugallta – nem véletlenül! És tette ezt azért, hogy Mögötte Őt felfedezzük, és akkor megszületik bennünk az igazi szabadság, amelynek következtében mi is bátran élhetjük a krisztusi életet, ahogy az apostolok tették az első Pünkösdkor. Amikor Jézus rájuk leheli a Lelket, akkor lélekben felnőttekké teszi őket, és arra készteti, hogy kilépjenek önmagukból és felülmúlják önmagukat.

  Ehhez szükséges, hogy egyénileg is – és közösségileg is – észrevegyük sugallatát!

  Egyénileg hogyan lehet észrevenni sugallatát? A szelíd és halk csendben szól mindig az Úr, a város zaján hangja nem jut túl… Állandóan jelen van, csak mi nem vagyunk eléggé jelen – nincs meg a kellő „lélek-jelenlét” bennünk és akkor persze, hogy érezzük: valami nem jó.

  Nemcsak a csendben érezhetjük sugallatát, hanem a közösségben is – együtt imádkozva és összekapaszkodva! Amikor félelem uralkodik el rajtunk, jó tudni, hogy van egy közösség, amely tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, a templomban minden vasárnap értünk imádkozik. A közösségben Erő van. Amikor egy közösség együtt imádkozik, ott sokszorozódik az erő, mert a Szentlélek mindenkiben erősíti és felszínre hozza azokat az adományokat és ajándékokat, amelyeket kinek-kinek külön adott. 

  A Törvény azt mondja: imádkozz! A Lélek azt sugallja: lehetőséged van arra, hogy az imádság által nagyobbra nőjj, és így felülmúld önmagad! A Törvény azt mondja: Ne vedd hiába Isten Nevét! A Lélek azt sugallja: beszélj Istenről kedvesen, tedd vonzóvá az Ő nevét – életeddel! A Törvény azt mondja: végy részt a szentmisén! A Lélek azt sugallja: lehetőséged van arra, hogy másokkal együtt kérd az Erőt, Isten Szentlelkét, hogy képességeidet a közösbe tedd – és így te magad is jobban fejlődsz. A Törvény azt mondja: ne bánts másokat! A Lélek azt sugallja: szeress, és akkor bármit megtehetsz, mert nagyot nem tévedhetsz J 

  A Törvény tehát nevelőnk: ami az Ószövetségben negatívan van megfogalmazva, azt Jézus kiegészíti pozitívval! Fontos tehát, hogy a kettőt együtt-nézzük, de pozitív hangsúllyal! Ebben segít a Szentlélek egyénileg és közösségileg!

  Legyünk nyitottak a Szentlélekre! smiley

  Áldott hetet!

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Május 09, 2016
  0 hozzászólás

  Heti gondolat 2016. május 9-15.:

  Jézus főpapi imájában nemcsak apostolaiért imádkozik, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak Őbenne!

  Jézus már akkor és ott értünk imádkozott, közbenjárt. Az Isten, aki emberré lett, megmutatta az imádság helyes irányát. Felfelé, befelé és kifelé. Szeretem ezt a hármas irányt, mert ez a tökéletes ima örök mintája. Ha ezt követjük, nagyot nem tévedhetünk, mert felfelé nézünk, befelé megnyugszunk, és kifelé szeretünk!

  Örüljünk ennek! S annak, hogy Ő mindig szeret!

  Amint Ő egységben él Istennel, úgy legyünk mi is egyek Istenben – egymással!

  Nem szervezeti egységre gondol, még csak nem is tanegységre, és karámba való összezárkózottságra sem! Nincs annál durvább, mint amikor keresztény felekezetek azt állítják magukról, hogy ők az egyedül üdvözítő egyház! Egyház ott van, ahol szeretetet van, s ott a MÁSIK ELFOGADÁSA VAN! Csak szeretettel tudunk megváltozni – s ez másokra is hat!

  Az egység nem más, mint a szeretetben és szolgálatban való egység! Ennek első feltétele, hogy mindenekelőtt önmagunk legyünk. Addig nem tudunk másokat sem elfogadni, amíg minduntalan másoknak akarunk megfelelni és nem a saját életünket éljük. Ha elkezdjük élni a saját életünket, akkor másokat is elfogadunk és ezen elfogadás által indul el az egység, ami nem egy „erőltetett szervezés eredménye”, hanem a Szentlélek munkája bennünk és általunk. Nem egyformáknak kell lennünk, hanem önmagunkká kell válnunk és akkor egységbe kerülhetünk! 

  Jézus a főpapi imájában ezért az egységért imádkozik. Tudja, mit kell kérnie Atyjától, – a szeretetet – mert minden más ezzel megadatik, úgy kell nekünk is megtanulnunk, hogy mi MINDIG a szeretetet kérjük. S a többi megadatik – persze, amire szükségünk van, Isten akarata szerint!

  (Sajgó Balázs)

  Bymartonk
  In
  Május 02, 2016
  0 hozzászólás

  EVANGÉLIUM Jn 14,26

  „…a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.”

  Heti gondolat május 2 - május 8.:

  A Szentlélek, a Másik Vigasztaló életünk nehéz, válságos napjaiban, óráiban vagy pillanataiban eszünkbe juttatja azokat a szavakat, Igéket, amelyeket valaha Jézustól hallottunk akár Szentírás olvasása közben vagy igehirdetések alkalmával, és mindig arra emlékeztet bennünket, amire a legnagyobb szükségünk van! Isten Szentlelke azt hozza elő lelkünk mély rétegeiből, ami éppen az adott pillanatban erőt, vigasztalást, bátorítást jelent számunkra.

  Egyszer egy hívő férfi a titkárnője hálójába esett, aki meghívta a lakására. Autóval ment oda, és amikor az ismeretlen utca torkolatához ért, akkor vette észre, hogy a sarkán „Behajtani tilos” KRESZ tábla van kitéve. Dermedten nézte, és érdekes módon nem a rendőrség, hanem Jézus Krisztus jutott az eszébe. Megfordult, és hazament családjához!

  Különös módon tud Jézus emlékeztetni vagy valamit eszünkbe juttatni.

  Ha szeretjük Jézust, igazi és őszinte nyugodtság tölt el bennünket. Ez nem azonos a nyugalommal, hanem egy belső erő, egy BELÜLRŐL jövő erő, AKI bennünk lakik. Isten több, mint erő és energia! Nyilván az is – de ennél sokkal több! ISTEN SZEMÉLY, ÉS ARCA VAN! Ha őszintén nézzük – inkább szemléljük a MÁSIK EMBER ARCÁT, akkor Istennel találkozhatunk. S ha ekképpen szemléljük, igazán nézzük a Másik Embert, akkor egész biztosan meg is fogjuk látni.

  Jézus ezt mondta el a múltban, ahogy az evangéliumban olvassuk, de még inkább arra kér, hogy ezt a JELENBEN, A MOSTBAN gyakoroljuk, és így ez életté válik bennünk. Minél inkább szemléljük a másik ember arcát, annál jobban kitágul szívünk-lelkünk a Szentlélek befogadására. És nemcsak PünkösdkorJ, mert a Pünkösd nem csupán ünnep, hanem BENNÜNK TÖRTÉNIK!

  Amikor e sorokat olvasod, kérdezd meg magadtól: Bennem is történik?

  (Sajgó Balázs)

  Pages