Languages

Search form

  POLITICĂ DE CONFIDENŢIALITATE CARITAS LOGISTICĂ

 • Byenetix
  In
  Jun 30, 2015
  0 hozzászólás

  Vom păstra datele dumneavoastră în siguranţa si vom monitoriza periodic metodele noastre pentru a încerca sa punem în aplicare cele mai bune practici de abordare. Aceasta Politica de Confidenţialitate descrie modul în care colectăm, folosim şi divulgăm informaţiile pe care ni le furnizaţi. Vă rugăm să vă asiguraţi ca aţi citit întreaga Politica de Confidenţialitate înainte de folosirea site-ului sau înainte de a ne transmite informaţii.

   

  PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Caritas Logistică are obligaţia de a utiliza datele personale ale beneficiarilor programelor sale, ale voluntarilor, colaboratorilor şi partenerilor săi, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

  Date personale furnizate:

  Acestea sunt informaţiile pe care dumneavoastră le furnizaţi în cunoştinţă de cauza, de obicei pentru un scop explicit. Aceasta informaţie va fi păstrată în siguranţa şi va fi folosită doar pentru scopul în vederea căruia ne-aţi dat permisiunea.

  Ocazional putem să vă cerem permisiunea de a folosi informaţiile pentru alte scopuri, însă puteţi oricând refuza această solicitare.

  Datele dvs. personale colectate şi înregistrate de către Caritas Logistică sunt destinate utilizării în desfăşurarea activităţii sale caritabile de către toate programele sale şi din acest motiv pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, partenerilor contractuali ai Centrului, autorităţilor publice centrale / locale, societăţilor bancare (în situaţia în care se deschide un cont în numele beneficiarului), caselor de asigurări de sănătate judeţene, instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor. Aşadar, principalul scop pentru care colectăm date personale este acordarea de servicii de protecţie si asistenţa socială. În unele cazuri scopul poate ţine de marketing /publicitate, în acest din urma caz veţi fi informaţi si întotdeauna vi se va acorda posibilitatea de a va exercita dreptul de opţiune.

  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001, Caritas Logistica  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană.
  În conformitate cu prevederile art.12-15 din Legea nr.677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea lor.
  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa la Caritas Logistică cu o cerere scrisă, datată şi semnată (conform modelului de mai jos)

  CERERE (Model)

  Subsemnatul(a)______________________________________, domiciliat(a) în localitatea ______________, str. ___________________nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ____, judeţ _________, identificat cu CI/BI seria____ nr. _________, eliberat la data de ___________, de către______________, C.N.P. _____________va aduc la cunoştinţă următoarele:

  (Descrieţi, pe scurt, motivul care determina exercitarea dreptului de intervenţie, în ceea ce priveşte datele personale).

  În sensul celor prezentate, solicit, în temeiul dispoziţiilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, rectificarea /actualizarea /blocarea sau ştergerea datelor personale cu privire la________________________.
  Totodată, doresc ca informaţiile privind măsurile luate de către organizaţia dumneavoastră sa fie comunicate prin _________________(specificaţi modalitatea de transmitere dorită: , la următoarea adresa ________________.

  Data__________                                                                              Semnătura_____________

  Legislaţie naţională relevantă:

  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată ulterior; Ordonanţa de urgenţă nr. 36 din 09/05/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

  Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

  Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.