Az Egy pofon még nem a világ? felmérés adatkezelési tájékoztatója

Az Egy pofon még nem a világ? kutatást érintő kérdőív-kitöltéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
Gyulafehérvári Caritas

1. Kik vagyunk?

A Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata (az ország nyelvén: Caritas – „Asistență Socială” Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, székhely: Románia, 540053 Marosvásárhely, Rózsák tere 61. szám; adószám: 1213139; a továbbiakban Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata) 1990 óta működő közhasznú civil szervezet. Jelen kutatás célja a közösségi gyermekvédelem megvalósításával kapcsolatos lehetőségek feltárása, azaz, hogy egyes helyi közösségek tagjai miként megerősíthetőek a gyermekekkel szembeni bántalmazás kezelésében. A kutatás keretében többek között egy online kérdőívvel vizsgáljuk a felnőtt lakosság gyermekekkel szembeni erőszakkal kapcsolatos véleményét.

Elérhetőségeink:
Adószám: 1213139
Nyivántartó hatóság: Marosvásárhelyi Bíróság
E-mail: [email protected]
Web: www.caritas-ab.ro

Adatvédelmi ügyekben illetékes személy:
Név: Antal Róbert
E-mail: [email protected] 

2. Milyen célból, hogyan és meddig kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés

  • célja: a kérdőívek többszöri kitöltésével kapcsolatos duplikációk felismerése és kiszűrése;
  • jogalapja: az Ön hozzájárulása;
  • időtartama: a személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük;
  • során kezelt személyes adatok köre: IP cím és Network ID;
  • során automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, történik-e: nem.

A jelen pontban részletezett személyes adatok Ön általi szolgáltatására nem áll fenn jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, ugyanakkor azok a kérdőív kitöltéséhez szükségesek. A hozzájárulás megadása nélkül nem lehetséges kérdőívet kitölteni.

14. életév alatti érintettek: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást.
14. és 16. életév közötti érintett: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges.

3. Milyen adatfeldolgozót veszünk igénybe?

A fenti személyes adatok tárolására az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: TYPEFORM SL (székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 – Barcelona (Spanyolország); adószám: B65831836; web: www.typeform.com; email: [email protected]).

Más szervezetekhez hasonlóan mi is igénybe veszünk külső szolgáltatót (szolgáltatókat) folyamataink támogatására, ideértve különösen az adattárolást, információtovábbítást vagy a támogatási szolgáltatásokat (IT support). Az ilyen szolgáltatások igénybevétele során előfordulhat, hogy a szolgáltató(k) mint adatfeldolgozó(k) időlegesen hozzáférhet(nek) vagy tárolhat(nak) emailcímeket is, kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekben.

4. Az Ön jogai

Jogában áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és hozzáférést kérni a személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog). Szintén jogában áll helyesbíteni az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheti az adatai kezelésének korlátozását (helyesbítéshez és törléshez való jog). Amennyiben adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog). Jogosult arra is, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy bennünket erre kérjen, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben a személyes adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

5. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a fenti 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül nyújtunk tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben nem teszünk intézkedéseket ezen határidőn belül, akkor tájékoztatást nyújtunk az intézkedés elmaradásának okairól.

6. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Ha nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy jogai sérültek, panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért Felelős Nemzeti Hatóságnál (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, [email protected][email protected], Tel +40.318.059.211, +40.318.059.212) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Marosvásárhelyi Törvényszéken (amely a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata székhelye alapján illetékes).

7. Jogszabályi háttér

A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és román jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

  • Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
  • A 2018. július 18-án kiadott 190/2018-as törvény, tekintve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

8. Alkalmazhatóság

A jelen tájékoztató 2021. március 8. napjától visszavonásig érvényes.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsuk. Amennyiben a módosítások eredményeképpen előálló helyzet nem áll összhangban a hozzájárulás megadásakor fennálló körülményekkel, akkor újra megkereshetjük, hogy hozzájárulását erősítse meg, illetve adja meg újra. Ha erre nem kerül sor, akkor a személyes adatai kezelését megszüntetjük, azaz a személyes adatait töröljük.