Minden nap többek vagyunk

SOLE Önszervező Taulási Körök, SUPERAR szocio-muzikális zeneművészeti program, Gyerekparlament. Míg ezek a programok sokaknak ismertelennek tűnhetnek, a Kovászna megyei Ozsdola település lakóinak, gyerekeinek ezek a tevékenységek és a Gyulafehérvári Caritas munkatársainak jelenléte a mindennapok fontos részét képezik. Az alábbiakban Földi Maresz, a Gyulafehérvári Caritas szociálpedagógusa mutatja be a Szocio-edukációs Nappali Foglalkoztató Központ összetett munkáját és annak a közösségre gyakorolt hatását Ozsdolán. A Központ tevékenysége nem valósulna meg a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatása nélkül.

Mesélj kicsit magadról, a szervezetnél való munkádról?

Földi Maresz vagyok, a „játéknak” tűnő munkámat 2016 őszétől végzem a Gyulafehérvári Caritas szervezetnél, a Kovászna megyei Ozsdolán. Mindennapi feladatom arra keresni a választ, hogy a Gyulafehérvári Caritas égisze alatt működő Szocio-edukációs Nappali Foglalkoztató Központ és benne én, mint szociálpedagógus, hogyan nyújthatok segítséget az eltérő társadalmi környezetből érkező gyerekek számára.

Utat, alternatívát szeretnék mutatni a gyerekeknek ebben a megtévedt világban, hogy érdeklődő, szociálisan elkötelezett, a társadalom irányában nyitott, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljanak, akik képesek majdan egy jobb és békésebb világrend kialakulásához hozzájárulni.

Ha optimistán szemléljük a világot, feltételezhetjük, hogy minden nap többek vagyunk, még az a gyerek is, aki látszólag nem tanult semmit, nem tanulta meg a legutóbbi történelemóra tananyagát, még Ő is ma valamivel több, mint tegnap. Ha nem hinnénk ebben, akkor nehéz lenne tanulni, és reménytelen dolog lenne tanítani. Ha viszont felismerjük nap, mint nap, hogy többek vagyunk vagy többé tettünk másokat a munkánkkal, akkor van értelme dolgozni. Az én feladatom, hogy az elkeseredetteket biztassam, a tétovákat előre lendítsem, a lustákat felrázzam, az igyekvőket buzdítsam és segítsek mindazoknak, akik megpróbálkoznak tanulmányi eredményeik javításával.

Miért tartod ezt fontosnak?

Fontos, hogy megtanulják, hogy az egyént, a közösséget, a másik fél véleményét, nézőpontját tisztelni kell, ugyanakkor azt is, hogy saját álláspontjukat, meggyőződéseiket képesek legyenek megvédeni, szükség esetén azokat rugalmasan alakítani. Fontos, hogy a gyerekek elfogadják egymást, egy közösséget alkossanak, ne legyenek, vagy minél kevesebben legyenek magányosak, ugyanis csak így lehet hatékonyan végezni a tevékenységeket, valamint egy olyan kellemes, harmonikus légkört kialakítani, ahová a gyerekek szívesen járnak. Azokban a lehetőségekben kell részesítenünk, melyekből kimaradtak, ha kicsit késve is, de viszonylag teljes értékű kisgyerekkort kellene köréjük varázsolni.

Fotó: Földi Maresz

Mióta van jelen a szervezet a településen?

2015 és 2017 között közösségfejlesztő tevékenység zajlott a kishilibi roma közösségben. Az igényekre válaszolva 2016 novemberében nyitotta meg kapuit a Szocio-edukációs Nappali Foglalkoztató Központ a Kun Kocsárd Általános iskolába járó eltérő társadalmi környezetből érkező gyerekek részére.

Milyen, a helyi közösséget érintő problémákkal szembesültök a munkátok során?

Napjainkban egyre inkább azt tapasztalhatjuk, hogy csökken a családok szocializáló hatása, a gyerekek egyre hiányosabb szociális készségekkel kerülnek az oktatási intézményekbe. Gyakran tapasztalni, hogy a gyerekek nem tudják helyesen kifejezni magukat. Kevés szókinccsel rendelkeznek, nehezen tudnak egymással, de főleg a felnőttekkel kommunikálni. Általánosságban, pedig megállapítható, hogy szóbeli megnyilvánulásaik során a gyerekeknek nincs kellő önbizalmuk. Különösen a társas készségeik fejletlenek, bátortalanok a kapcsolatteremtésben, nem szívesen segítenek egymásnak, nehezen fogadják el egymást, hiányosak empátiás készségeik, nem ismerik az együttműködés szabályait. A család visszaszorulása a nevelésben, az a tény, hogy a gyerekek egyre kevesebb tartalmas időt töltenek szüleikkel, megnöveli annak szükségességét, hogy a Nappali Foglalkoztató Központban a teljes személyiség fejlesztésére törekedjünk. Így fontos szerep jut az érzelmi intelligencia és a társas képességek fejlesztésének.

Fotó: Földi Maresz

Milyen megoldásokat, módszereket alkalmaztok a Központban zajló tevékenységek során a felsorolt problémák megoldására?

A Nappali Foglalkoztató Központ 30 gyerek befogadására alkalmas, 7-12 év közötti gyermekeket lát el. A gyerekek többsége roma származású.

Mivel minden gyerek önálló, öntörvényű, egyszeriségében értékes személyiség, ezért arra törekszünk, hogy a nevelő-oktató folyamatban alkalmazkodjunk a gyerekek haladásához. Fontos a gyerekeknek az érdeklődés fenntartása, a jó munkalégkör biztosítása, az érdekes és minden napra új felfedezéseket, játékokat ígérő, jó közösségi együttlét biztosítása. Figyelemmel kísérjük minden egyes gyerek tanulmányi előrehaladását, testi, lelki, szellemi fejlődési stádiumát, családi és szociális körülményeit, társaihoz fűződő kapcsolatait.

A Nappali Foglalkoztató Központ tevékenységei nemcsak az iskolai tevékenységekre szorítkozik, az év során fontos szerepet, teret kapnak a következő tevékenységek is: szereplések, különböző versenyeken való részvétel, családi nap, különböző jelentős naptári események megünneplése, kirándulások, táborozások, koncertek.

Fotó: Földi Maresz

Egy új tanulási módszer alkalmazásával a gyerekek határtalan számú lehetőséget teremtenek, saját maguknak megszervezve a tanulást. A gyerekek olyan tanulási szokásokat alakítanak ki, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy álmodjanak, megvalósítsák céljaikat, kiteljesítsék önmagukat és kifejezzék gondolataikat. A módszer neve SOLE Önszervező Taulási Körök. A SOLE módszer a modern technológia, az internet segítségével megvalósuló tanulás, a csoportmunkára és az együttműködésre helyezve a hangsúlyt. A modern pedagógia, ez az innovatív tanítási technika lehetőséget nyújt az aktív és interaktív módszerek alkalmazásával a csoportos tevékenységekre, mely fejleszti a gyerekek kooperációs készségét, segítséget nyújt maguk és társuk képességeinek, érdeklődési köreinek megismerésére, egymás hibáinak, másságának elfogadására.

Egy másik módszer, színfolt a Nappali Foglalkoztató Központ és mindannyiunk életében a SUPERAR szocio-muzikális zeneművészeti program, amely azért jött létre, hogy a zenével legyőzzük korlátainkat, önmagunkat felülmúljuk és megtapasztaljuk a közös sikert. Szervezetünk ingyenes, intenzív, közösségi zeneoktatást kínál, elsősorban olyan gyerekek számára, akik jellemzően nem jutnak hasonló lehetőséghez.

Fotó: Földi Maresz

A Nappali Foglalkoztató Központban levő gyerekek egyéni és személyre szabott fejlesztésének érdekében – a fenn említett tevékenységekkel párhuzamosan – a különleges igényű gyerekek (pl. akiknél számottevő különbségek mutatkoznak a fejlődésben) a hét során pszichológus által tartott egyéni tevékenységeken vesznek részt. Ugyanígy a pszichológus, a szociálpedagógus illetve a szociális munkás támogatást és tanácsadást biztosít a szülők számáraa problémák jellegétől, az igénytől és a szakemberek javaslatától függően. Kiemelten fontos célunk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel és ez a kapcsolat a bizalmon alapuljon. Ezt a célt szolgálják az év közbeni szülőértekezletek, teadélutánok, családlátogatások, egyéni-személyes fogadóórák, telefonos megkeresések, szülő-gyerek programok. A megfelelő együttműködéshez elengedhetetlen a kapcsolat megteremtése és fenntartása.

Egy másik komponens a Gyerekparlament, ez esetben a helyi iskola 13-14 éves korosztálya (7-8 osztályos diákok) a célcsoport. A Gyerekparlament fő célja, hogy a gyerekeket érzékenyítse, bátorítsa és bíztassa arra, hogy merjenek gondolkodni és cselekedni valamit a közösségükért, a környezetükért. Az általuk felismert és megfogalmazott problémákra keressenek megoldásokat, még akkor is, ha az gyakran elérhetetlennek tűnik számukra.

Hány munkatárs hozzájárulásával valósul meg ez a sokszínű és sokrétű tevékenység a településen?

A szakmai csapat 3 személyből tevődik össze: egy pszichológusból, ő Pálkó Dani Timea; egy szociális munkásból, aki András Levente és egy szociálpedagógusból, utóbbi jómagam lennék. Ezenkívül helyi szinten egy projektkoordinátor is erősíti a csapatot, aki nem más, mint Sentes Norbert.

Hogyan jellemeznéd a lakók és a munkatársak viszonyát, milyen jellegű kérdésekben szoktak hozzátok fordulni?

Az igazi hatékonyság érdekében az együttműködésre törekszünk, a partnerségre épülő, a segítésre, bátorításra szolgáló formákat részesítjük előnybe. Fontos, hogy megtaláljuk a közös hangot, hogy a nevelési elgondolásokat, nézeteket, módszereket egymáshoz közelítsük. A bátorító nevelés eszközeit nemcsak a gyereknél, hanem a szülőknél is próbáljuk alkalmazni. Ez nem kis kihívás elé állít bennünket, azonban egyikünk sem gondolja azt, hogy e nehézségek ellenére fel kellene adnunk.

A roma szülők alacsony iskolai végzettsége és az iskolából való korai kimaradása és sok esetben az írástudatlanság maga után vonja a roma családokban a tanulás-tudás értékének a hiányát. A roma szülők nagy többsége olyan közegben nőtt fel, ahol a tanulást nem tartották fontosnak. Napjainkban azonban ők is lassan kezdik megérteni, hogy ahhoz, hogy gyerekeik a modern társadalomban meg tudjanak élni, muszáj tanulniuk. Például még egy sofőrkönyv megszerzéséhez is iskolázottságra van szükség és tudásra. Sok esetben adminisztrációs eljásársokban nyújtunk segítséget a gyerekek hozzátartozóinak, illetve tanácsadás és ügyintézésekben is kérik a támogatásunkat.

Véleményed szerint, miért különleges és szükségszerű a roma közösségben történő munka?

A Nappali Foglalkoztató Központ teljes tevékenységével, az élet minden megnyilvánulásával nevel, melynek során kiemelt feladatunk a gyerekek személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása.

Fotó: Földi Maresz

Támogatásuk során szem előtt tartjuk szükségleteiket és az erőforrásaikra próbálunk alapozni. Roma embertársainknak szüksége van arra, hogy megerősítsük őket a személyes erejükben való hitben, valamint segítsük identitásuk megtalálását és felvállalását úgy, hogy közben beilleszkedjenek a helyi és regionális közösségekbe, kultúrába. A romákkal való munkában megtapasztalhattuk, hogy bizony vannak köztük olyan emberek, akik tanulás által és a munkapiacon való elhelyezkedés révén szeretnének kitörni abból a nyomorból, amelyben élnek. Az előttük álló út azonban tele van akadályokkal, amely a célba érés bizonytalanságát sugallja. Fontosnak érezzük segíteni őket a tovább haladásban, megfelelő irányvonalat, támogatást biztosítva, hogy a felmerülő akadályokkal megküzdjenek, és így a társadalom egyenértékű tagjaivá váljanak.

Lényegesnek tartjuk, hogy ezen értékek megvalósulásához az amúgy is felpörgetett világunkban a Nappali Foglalkoztató Központunk nem éltanulókat nevel, nem bajnokképző tanfolyamnak kell lennie. Hanem sokkal inkább az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó térnek, biztonságot jelentő kis szigetnek, ahol egy reális világba történő kilépésre készítjük fel a gyerekeket, hogy később önálló lábra állva, felelősségteljes, a világra nyitott, gondolkodó, boldog, testileg és lelkileg kiegyensúlyozott gyerekké-felnőtté válhassanak. Olyan felnőttekké, akik nemcsak a maguk számára, hanem mások számára, a külvilágnak is képesek harmóniát teremteni. Abban hiszünk, hogy mai világunkban ezeknek az összetartó, értékalapú közösségeknek hatalmas jelentősége van. A közösség összetartó ereje, a közösségért végzett tevékenység szociálisan érzékenyebbé, elfogadóbbá, nyitottabbá tesz gyermeket-felnőttet egyaránt.

Fotó: Földi Maresz

Mennyire befolyásolta a világjárvány a mindennapi munkátokat, a terveket és a kitűzött célok megvalósítását?

A Nappali Foglalkoztató Központ teljes tevékenységéről le kellett mondjunk, illetve újra kellett gondolni, szervezni. Online formában oktató- és fejlesztő tevékenységeket folytattunk, de korlátozott család és gyerekszám mellett. A családok döntő többsége nem rendelkezik okostelefonnal, táblagéppel vagy számítógéppel, nem áll rendelkezésükre internet hozzáférés, sem megfelelő digitális tudás a megfelelő használathoz.

Tervezésből sosem elég, így jó néhány forgatókönyvet átírtunk. Idén nyáron is készülünk a sokak által várt interkulturális nappali táborunkkal, ami a megszokott formától kissé eltér és helyette több alkalmas mini táborokra, találkozókra kerül sor, betartva a szükséges előírásokat. A tábor témája: A hely, ahol otthon vagyok, amelyre a helyi iskola 0-8 osztályos diákjai jelentkezhetnek.

Milyen formában sikerült támogatni a helyieket, az ellátottakat a korlátozások ideje alatt?

A Nappali Foglalkoztató Központ küszöbét átlépő gyerekeink nagyon eltérő társadalmi viszonyok közül érkeznek. Családok között igen nagy különbségeket találunk. Ezeket a különbségeket, változó tényezők hozzák létre és jelentkezhetnek a család szerkezetében, anyagi helyzetében, erkölcsi légkörében, kulturáltságában. A kedvezőtlen körülmények között élő gyerekeket, családokat két alkalommal sikerült ellátnunk tartós élelmiszercsomagokkal.

A csomagosztások jó alkalmak voltak, kapcsolatba kerültünk a családokkal jelezvén azt, hogy nem szakad meg ebben a periódusban sem a személyes és fizikai kapcsolattartás velük, a biztonsági előírások betartása mellett. Fenntartottuk az irántuk való érdeklődést és törődést, ebben a periódusban sem mondtunk le róluk, telefonon is elérhetőek voltunk számukra.

Fotó: Földi Maresz

A támogatásunk egy KarantÉn Otthon nevű játékban, versenyben is megnyílvánult az interneten keresztül, amit a Gyerekparlamenttel közösen hirdettünk meg. A helyi iskola diákjai három kategóriában versenyezhettek: alkotással, ami lehetett rajz, grafika, festmény, továbbá videó és saját szöveg, fogalmazás, mese, vers. A beküldött munkákat pozitív tartalommal kellett megtölteni, arról, hogy hogyan élték meg a karantén időszakot. Mindhárom kategóriában a legtöbb szavazatot (likeot) elnyerő munkát jutalmaztuk egy-egy táblagéppel.

Melyek a távlati tervek a szervezet tevékenységét illetően?

Ahhoz, hogy a gyerekek neveléséhez a legmegfelelőbb utat megtaláljuk, nyitottnak kell lennünk minden újra. Napjainkban egyre inkább elterjedtek a gyerekközpontú tevékenységek, melynek középpontjában a kreatív, alkotó gyerek áll, nem a bemagolandó tananyag. Az általunk kipróbált néhány módszer élménypedagógia, kooperatív oktatás, kreativitás a tanulásban, SOLE – ART SOLE, Superar, Gyerekparlament lehetővé teszi, hogy a gyerekek komplex feladatokat végezhessenek tantárgyi kötöttségek nélkül, a játékos tanulás, fejlődés eleven örömével. Ezeket a jól bevált módszereket a hétköznapi tevékenységeinkben továbbra is alkalmazzuk. Ugyanakkor szeretnénk nyítni a nagy közösség felé, hosszútávú célunk különböző témájú előadássorozatok szervezése, megfelelő szakemberek bevonásával.

Fotó: Földi Maresz

Végezetül pedig kérlek, oszd meg velünk, hogy mi az ami téged motivál a munkádban, milyen számodra az ideális munkahely?

A munkahely egyszerre legyen az effektív munka, a szociális élet és a lazítás tere. Tekinthetjük úgy, hogy jár nekünk, de lehetünk érte éppenséggel hálásak is.

Majdnem mindenkinek, aki szereti a munkáját, fontos a jó kolléga, ahogy nekem is. Ha a cél közös, a munkában felbukkannak a kulcs-, majd a félszavak. A félszavakat követik a belső poénok. A belső poénok közös múltra utalnak, amelyben az együttes teljesítményt átszövik a másoknak semmitmondó vagy nem is értelmezhető utalások – és kész is a közösség.

A gyerekek örömmel járnak hozzánk, de az iskolába is, ha mindennap beszélgetnek vele, nem veszik el a kedvét a világ megismerésétől, nem törik le a kíváncsiságát, nem utasítják vissza, fojtják el a kérdéseit, kérdező kedvét, ha tudják, hogy mikor van pihenésre szüksége, ha igyekeznek megismerni testi és lelki fejlődésének törvényszerűségeit, az ezekből fakadó szükségleteket és mindezt figyelembe véve alakítják a mindennapokat a pedagógusok. Ha én így alakíthatom a gyerekek és a sajátom mindennapjait, akkor van elég örvendség, hit és kellő buzgóság bennem, hogy mindennap újra kezdjem azt, amit sokan haszontalan erőfeszítésnek vélnek.

Fotó: Földi Maresz