Online Alzheimer Café

Összes régió

Online Alzheimer Café

Heti útravaló, nagyböjt első hete

Ha a nagyböjti időszakot olyan embereknek kell meghatároznom, akik alatta csupán a böjtölést, az önmegtagadást értik, vagy olyanoknak, akik még nem találkoztak Istennel, de „modern embereknek” érzik és tartják magukat, azoknak azt mondanám: a nagyböjt „Önismereti Képzés Istennel”.
Isten ugyanis azt akarja, hogy jobban megismerjük Őt, és Őáltala magunkat!
A nagyböjti út tehát olyan út, amelyen csak emberi tudás eszközeivel nem érünk célba. Az emberi tudás eszközei kétségtelenül fontosak, de a nagyböjtnek az a többlete, hogy a Szentlélekkel járunk, Aki segít nekünk feltárni belső mélységeinket. Önmagunk megismerésének útján nem járhatunk egyedül, mert akkor nem bírjuk meg a pusztát. A puszta nemcsak hely, hanem állapot, és azt csak a Szentlélekkel lehet megbírni és kibírni.
Persze, ha Istennel akarunk járni és az Ő fényében akarjuk megismerni jobban önmagunkat, akkor...

Heti útravaló, évközi 6. hét

Egy mese szerint volt egyszer egy szegény ember, aki gondterhelten bandukolt az erdő szélén. Amikor elfáradt, leült pihenni, és hátát egy fának támasztotta. Ekkor még nem tudta, milyen fát választott. Különös, mágikus fa volt ez. Olyan fa, ami minden kívánságát teljesíti annak, aki hozzá ér. A vándor először arra gondolt, milyen jó lenne most egy pohár víz. Hirtelen azon vette észre magát, hogy egy pohár kristálytiszta víz van a kezében. Meglepetten nézte, vizsgálgatta, meg is szagolta. Végül úgy döntött, hogy nem lehet veszélyes, és megitta.
Aztán megéhezett és ennivalót kívánt. Az étel ugyanolyan hirtelen és bámulatos módon jelent meg előtte, mint a víz. „Úgy látszik, teljesülnek a kívánságaim” – gondolta meglepetten.
Most már hangosan mondta ki: „Akkor hát szeretnék egy gyönyörű házat!” Az előtte levő völgyben máris megjelent egy ház. Arcán széles mosollyal szolgákat kívánt, akik a háznak gondját viseljék. Amint ezek is megjelentek, úgy érezte, hihetetlen erővel áldotta meg az Úr.

Összes régió

Önkéntes segítőket keresünk a tűzvész károsultjainak támogatására

Összes régió

Február 11. a betegek 29. világnapja

Heti útravaló, évközi 5. hét

Jézusnak szívügye Isten Országának hirdetése, az emberekre való teljes odafigyelés és közben van ideje önmagára is. Mi a titka ennek? Az evangéliumi rész alapján három szó segíthet e titok megfejtésében és akkor teljességgel és Istennek tetsző módon élhetjük meg mindennapjainkat: igehirdetés, gyógyítás, ima.
Igehirdetés: Jézus röviden és egyszerűen beszél, példabeszédekben tanít.
Hogyan követhetem Őt az igehirdetésben?
Amikor Assissi Szent Ferenc útra küldte tanítványait, mindig azt mondta nekik: menjetek, és ha szükséges, beszéljetek is! Ez azt jelenti: úgy kell élnem, hogy rákérdezzenek a bennem élő reménységre, ahogy Szent Péter levelében is olvashatjuk (1Pét 3,15-17) Amikor rákérdeznek hitemre, és válaszolok: igehirdetést végzek!
Gyógyítás: Jézus jelenléte sokakat meggyógyít.
Hogyan követhetem Őt a gyógyítás tevékenységében?
Ha elkezdek másokra figyelni és...

Összes régió

3,5% tiszta szívvel

Összes régió

Hamuban sült álmok – önkéntesünk tapasztalatai a tűzkárosultakkal eltöltött idő során

Heti útravaló, évközi 4. hét

„Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1, 22)
„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” (Mk 1, 27)
Jézus úgy hoz újat, hogy megújítja, beteljesíti a régit. A „megújult” régi tanítás tulajdonképpen a beteljesedett régi. A régi akkor válik újjá, ha Lélekkel telített. Jézus tanítása lélek és élet: „Hozzátok intézett szavaim lélek és élet” (Jn 6,63). Ezért a különbség az Ő tanítása és az írástudók tanítása között. Az írástudók az Írást inkább tanítják, mint élik. Jézus úgy tanít, hogy a Szentlélekkel és az Atyával összhangban él és munkálkodik.
X. Pius pápa találóan fogalmazta meg mindezt jelmondatában: „Mindent megújítani Krisztusban”. Állandó megújulásra van szükségünk, de nem Krisztus nélkül, hanem Őbenne.
Át tudom vizsgálni az életemben mindazt, ami régi?
„A múltat nem azért kell eldobni, mert rossz, hanem mert halott.” (A. de Mello SJ)

Heti útravaló, évközi 3. hét

„Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15)
Négy, egymással összefüggő, egymásra épülő kijelentés hangzik el. Minden kijelentés külön kinyilatkoztatás, amelyek együtt alkotják az egészet. E kijelentések tartalmazzák az egész evangéliumot, mint ahogy minden egyes részben benne van az egész. Nézzük sorra:
Az idő beteljesedett: Jézus a Szentlélekkel eltelve és Tőle vezetve jelenti be, hogy elérkezett az Isten Országa. Aki Vele találkozik, érzi az idő teljességét és már az Ő országában él. Akkor teljes az idő, ha Isten szeretetét befogadom. Ez a szeretet sohasem annyira teljes bennünk, hogy még ne férne. Egy mély kapcsolatban is a szeretet mindig csak teljesedik, tágul és tágul. Jézus Istent sugározza, az Atyát és a Szentlelket hordozza, ezért nem tudnak ellenállni az apostolok, akik szemébe néznek és nem tudják nem követni Őt, ezért rögtön otthagyják hálóikat és követik Őt. Nekem is akkor teljes az idő, ha Őt befogadom és hordozom.

Heti útravaló, évközi 2. hét

„Abban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust.” (Jn 1,35) Keresztelő János nem önmagát hirdeti, hanem mindig Jézusról tesz tanúságot. Életével és életében Jézusra mutat rá. Amikor a börtönben kételyek gyötrik, akkor is Jézushoz küldi tanítványait és általuk kérdezi meg Jézust: „te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” (Lk 7,19) A fenti szentírási rész is erre mutat rá: amikor az általa hirdetett Isten Báránya megjelenik, Keresztelő elengedi saját tanítványait.
Az elengedés nem könnyű. Szeretjük magunkénak tudni mindazt, amit elérünk. Szeretnénk kisajátítani azokat az embereket, akiket családtagként kaptunk vagy barátként megszereztünk. Mindaz, ami a miénk, valójában nem a miénk, csak egy időre kaptuk. Az élet sem a miénk. Mindent és mindenkit ajándékba kapunk egy időre. Loyolai Szent Ignác önfelajánló szavaival: „Mindaz, amim van és ami vagyok, Te adtad, ingyen...”.

Összes régió

Székelyföld közel ötven romatelepe kerülhet címlapra

Csíkszék Összes régió

Adományok a tűzvész károsultjainak – Csíkszereda

Összes régió

Karácsony 2020

Összes régió

Kerekes karácsonyvárás