Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate

Peste 900 de femei au beneficiat de cursuri de calificare profesională in meseria de infirmier

19 noiembrie, Miercurea Ciuc

  • 948 de femei au participat la programe de calificare în meseria de infirmier;
  • Peste 35 000 ore de formare au fost furnizate;
  • Prima Asociație Națională a Infirmierelor (ANI) a fost înființată;
  • 141 de femei au devenit membre ale ANI;
  • 1097 chestionare interviu au fost elaborate;
  • A fost întocmit un studiu privind accesul femeii pe piața muncii în domeniul social și medical ;
  • A fost realizată o campanie de conștientizare .

Asociația Caritas Alba Iulia împreună cu partenerii săi Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași anunţă rezultatele proiectului „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, ID 127320.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1 mai 2014 – 15 decembrie 2015 și s-a adresat femeilor din județele Alba, Covasna, Harghita, Mureș, Hunedoara, Iași, Neamț, Bacău, Suceava, Vaslui. Proiectul și-a propus asigurarea de calificări relevante în domeniul medical care să permită beneficiarelor acces la locuri de muncă adaptate nevoilor și competențelor pe care le dețin.

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la cursuri adaptate nevoilor de formare pe piaţa muncii, astfel încât, persoanele cuprinse în programe să deţină atât abilitaţi relevante pentru piaţa muncii, dar şi să investească în dezvoltarea comunităţii. Astfel, 948 femei au participat la programul de calificare, dintre care cel puțin 100 cu domiciliul în mediul rural. La sfârșitul proiectului peste 799 de femei vor fi certificate ca infirmiere (85% din total).

De asemenea, peste 140 de femei fac parte din prima Asociație Națională a Infirmierelor, asociație a cărei  misiune este să reprezinte interesele infirmierelor din România pentru ca acestea să îşi exercite profesia la cel mai înalt standard de calitate şi profesionalism. Crearea primei asociații profesionale a infirmierelor va conduce la îmbunătățirea politicilor din domeniu pentru această categorie profesională și va asigura monitorizarea și reprezentarea drepturilor infirmierelor.

ANI s-a născut din dorința ca profesia să nu mai fie marginalizată, iar persoanele care lucrează ca infirmiere să beneficieze de certificat de calificare.” FODOR-VANYÓ Csaba, manager de proiect – Caritas Alba Iulia

Mai mult, în cadrul proiectului s-a realizat un Studiu privind segregarea profesională bazată pe gen în ceea ce priveste profesiile, cariera și veniturile în sectorul de sănătate și asistență socială. În urma analizei privind segregarea profesională în sectorul de sănătate și asistență socială, se așteaptă creșterea nivelului de conștientizare în plan local privind necesitatea realizării politicilor publice sau instituționale pentru combaterea segregării profesionale a femeilor și ocuparea de poziții inferioare pe piața forței de muncă.

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul țintă: dezvoltarea competențelor care să asigure accesul femeilor la locuri de muncă din domeniul sănătății și asistenței sociale pentru 948 femei din 3 regiuni; calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce la creșterea numărului de locuri de muncă pentru femei în cele 2 domenii în 3 regiuni; creșterea calificărilor în domeniul sănătății și asistenței sociale și dezvoltarea aptitudinilor va determina creșterea calității serviciilor în aceste două domenii.

Pe termen mediu proiectul va deveni un reper de succes în regiune şi o bună practică ce va putea fi replicată şi în alte zone, iar pe termen lung proiectul îşi aduce o contribuţie directă la îmbunătăţirea sistemului medical şi de asistenţă socială în cele 13 judeţe vizate.

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială este parte integrantă a organizației Caritas Alba Iulia a cărei misiune este promovarea carității și dreptății sociale. Ne adresăm persoanelor vulnerabile din 7 județe ale tării (Alba, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu) cărora Asociația Caritas le oferă o paletă largă de servicii precum: îngrijire la domiciliu după o perioadă de spitalizare, servicii de suport, servicii de bază, servicii paliative la domiciliu, în ambulatoriu și în staționar (prin unități cu paturi), și servicii de consiliere și sprijin acordate familiilor persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități. În plus Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială susține promovarea parteneriatului local, regional și național pentru acordarea de asistență socială și de îngrijire la domiciliu, organizează activități de formare profesională, organizează campanii de informare publică privind drepturile sociale ale persoanelor bolnave și/sau în vârstă și/sau cu dizabilități și promovează voluntariatul, toate în vederea susținerii dezvoltării economice și sociale a comunității.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, recunoscut drept asociatie de utilitate publica in data de 14 mai 2008, are misiunea de a pune în practica doctrina socială a Bisericii Catolice prin promovarea solidarităţii, a dreptăţii sociale, prin apărarea vieţii şi a demnităţii persoanei umane. Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o organizaţie formată dintr-o echipă motivată şi responsabilă care se ghidează după valorile şi principiile creştine: solidaritate, respectarea demnităţii umane şi drepturile omului, transparenţa, dăruire, lucru în echipa, responsabilitate, universalitate, integritate, dezvoltare comunitară şi implicarea voluntarilor. Caritas promovează caritatea, furnizează servicii sociale persoanelor defavorizate, este un centru de coordonare si de resurse în dieceza de Iaşi, oferă constant modele de bune practici pentru societate, răspunzând profesionist prin implicare şi devotament nevoilor cu care se confruntă societatea, aducând un aport favorabil în educarea, ajutorarea şi dezvoltarea acesteia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Asociatia Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românești care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategicî, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românești.


PREZENTAREA PROIECTULUI
”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”

ID 20338

Lansare proiect, Miercurea Ciuc 29.05.2014

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii și asigurarea accesului egal la ocupare pentru 865 de persoane din regiunile Centru, Vest și Nord-Est în vederea creșterii oportunităților de angajare ale femeilor în domeniul sănătății și social.

GRUPUL ȚINTĂ este format din :
 765 de femei
 20 de persoane angajate a autorităţilor publice centrale şi locale
 80 de persoane angajate a organizaţiilor societăţii civile

Activitățile proiectului dedicate grupului țintă:
• 
50 de vizite de informare în teritoriu în comunitățile aflate în regiunile Centru, Vest si Nord-Est
 765 de femei (din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesară pentru a fi angajate ca infirmiere în cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate în mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu dețin calificarea necesară, ceea ce determină un risc major de pierdere a locului de muncă, femei fără loc de muncă) vor participa la calificarea ce va urma standardele ocupaționale pentru meseria de infimieră, nivel 2 calificare, COR 532 103.
 10 articole despre programele de calificare și impactul lor asupra femeilor
• 
Un studiu privind segrearea profesioanală bazată pe egalitatea de șanse în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile în sectorul sănătate și asistență socială realizat
 350 de chestionare aplicate femeilor și angajatorilor din cele 2 domenii (sănătate și social) privind. Studiul ce va formula o serie de recomandări privind modalitățile de stimulare a accesului femeilor, în special din mediul rural și grupuri dezavantajate, la ocupare inclusivă și vor fi identificate microregiuni în care trebuie intervenit pentru dezvoltarea serviciilor
 6 focus-grupuri și 20 de interviuri cu peste 100 actori locali și naționali din domeniul social, sănătate privind egalitate de șanse pe piața muncii realizate în cadrul studiului
 47 sesiuni de formare furnizate de 85 de formatori
• 
33.840 ore de formare (teoretice+practice) acordate
 Va fi achiziționat instrumentar special (materiale sanitare, manechine pentru practică)
 Se va dezvolta prima asociație profesională pentru infirmiere (Asociația va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere și de a participa la dezbateri publice ce vizează legislația cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere. Membrii fondatori ai asociației vor fi selectați din rândul femeilor participante la cursul de calificare în funcție de interesul de implicare pe termen mediu și lung în activitatea asociației)

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul țintă :
1. Dezvoltarea competențelor care să asigure accesul femeilor la locuri de muncă din domeniul sănătății și asistenței sociale pentru 765 femei din 3 regiuni;
2. Calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce negreșit la creșterea numărului de locuri de muncă pentru femei în cele 2 domenii in 3 regiuni;
3. Creșterea calificărilor în domeniul sănătății și asistenței sociale va determina creșterea calității serviciilor în aceste două domenii;
4. Crearea primei asociații profesionale a infirmierelor va conduce la îmbunătățirea politicilor din domeniu pentru această categorie profesională și va asigura monitorizarea și reprezentarea drepturilor infirmierelor;
5. În urma analizei privind segrerarea profesională în sectorul de sănătate și asistență socială, se așteaptă creșterea nivelului de conștientizare în plan local privind necesitatea realizării politicilor publice sau instituționale pentru combaterea segregării profesionale a femeilor și ocuparea de poziții inferioare pe piața forței de muncă;
6. La nivelul a cel puțin 100 de reprezentanți ai autorității publice locale și organizații ale societății civile se va promova aplicarea principiului egalității de șanse în politicile privind promovarea accesului inclusiv la ocupare;
7. Dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor femeilor va conduce la creșterea calității serviciilor din cele două domenii;
8. Proiectul va facilita creșterea numărului de servicii socio-medicale în mediul urban și rural, și implicit va contribui la creșterea numărului de persoane angajate în serviciile medicale și sociale.

Valoarea total eligibilă a proiectului : 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile este de 5.763.435.76 RON.

Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași

Contact:
Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Str. Szék nr. 147,
Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel.: 0730-258.163
Fax: 0266-313.101
E-mai: [email protected]