Locuință maxim protejată Sf. Kamill, Șumuleu Ciuc

Serviciul social „Locuință maxim protejată Sf. Kamill pentru persoane adulte cu dizab-LMP-Sf.Kamill”, cod serviciu 8790 CR-D-VII cu licență de funcționare Seria: LF 0000295, din data de 23.02.2023, înființat și administrat de furnizorul Asociația Caritas Alba Iulia, Asistență medicală și socială, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000290/2014.

 Localizare: Miercurea Ciuc Str. Câmpul Mare, Nr. 138,  județul Harghita

Obiectul de activitate al Locuinței maxim protejate îl constituie îngrijirea persoanelor vârstnice și cu handicap, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. Supravegherea continuă a persoanelor cu handicap mintal, asigurând activități de bază și instrumentale a vieții zilnice din 24 în 24 ore.

 • Îmbunătățirea sau menținerea stării de sănătate fizică și mentală a beneficiarilor prin acordarea diferitelor servicii.
 • Menținerea echilibrului psiho-afectiv al beneficiarului și optimizare personală.
 • Susținerea beneficiarilor în dezvoltarea autonomiei și potențialul funcțional.
 • Dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice.
 • Susținerea aparținătorilor/familiilor beneficiarilor care nu mai pot acorda asistență și îngrijire în propriile casă.

Numărul de locuri în centru: 2

Condițiile de accesare a serviciilor sociale:

Serviciul social se acordă la cererea scrisă a solicitantului, adresată furnizorului de servicii, însoțită de următoarele documente:

– copie de pe actele de identitate și stare civilă, după caz
– copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz
– copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS
– ultimul talon de pensie sau adeverință de venit
– evaluarea stării de sănătate completă de medicul de familie
– raportul de anchetă socială
– angajament de plată

Activitatățile desfășurate:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin:
 • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • găzduire pe perioada contractată;
 • supraveghere 24 din 24 ore
 • îngrijire personală la nevoie
 • acordarea activităților instrumentale;
 1. b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
 • informare asupra drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • organizarea Zilelor Porților deschise;
 • prezentări și prelegeri pe diferite teme
 • elaborarea de rapoarte de activitate;
 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
 • sesiuni de sensibilizarea a populatiei;
 • prelegeri in școlile din comunitate cu privire a drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • incheierea de parteneriate cu alte ONG-uri;
 1. d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:
 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • organizarea cursurilor pentru angajații centrului
 • prezentări periodice despre diferite teme cu scop de dezvoltare a personalulu
 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
 • aprovizionare;
 • administrare materiale necesare activităților
 • activități contabile.
 • informare și consiliere socială/ servicii de asistență socială
 • consiliere psihologică
 • abilitare și reabilitare
 • servicii de îngrijire și asistență
 • deprinderi de viață independentă:

– dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor cognitive;

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de comunicare

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor zilnice

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de mobilitate

– dezvoltatrea/consolidarea deprinderilor de autoîngrijire

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de autogospodărire

– dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de interacțiune

– implicare și participare socială și civică

Documente descărcabile.

Material informativ audio. 

Documente necesare la admitere:

 • cererea de admitere
 • acte doveditoare dizabilității clienților
 • cartea de identitate a beneficiarului
 • act doveditor de venit
 • angajament de plată

Adresă

Șumuleu Ciuc – Locuință Maxim protejată Sf. Kamill
Str. Câmpul Mare Nr.138, 530240, județul Harghita

Persoane de contact
Szőcs Judit
Număr de telefon: 0728 289 398
E-mail: [email protected]

Bakcsi Katalin
Număr de telefon: 0732 830 043
E-mail: [email protected]