Servicii de asistență comunitară, Zăbala

Scopul serviciului social „Servicii de asistență comunitară – Zăbala” este de a asigura servicii de informare și consiliere, acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale pentru persoane care se află într-una din situațiile de vulnerabilitate (persoane singure, cu locuință precară, care trăiesc în comunități marginalizate, persoane cu venituri reduse) pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale. Acest serviciului social se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social:
* funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii
* intervenţia integrată; flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia;
* posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă;
* promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate;
promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc;
* respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
* protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
* încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
* asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
* primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
* promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.

Beneficiarii serviciilor sociale
* persoane și familii în risc de izolare socială
* persoane și familii cu educație precară
* persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse
* persoane și familii aflate în situaţii de dificultate
* persoane și familii cu locuință precară
* persoane și familii care trăiesc în comunități marginalizate

Contact:

Servicii de asistență comunitară Zăbala
Hubbes Kinga, coordonator centru
0733553594, [email protected]