Őrkői nappali foglalkoztató központ, Sepsiszentgyörgy

Az Őrkői Nappali Központba járó gyerekek szegénysorból származó, tanulási nehézségekkel küszködő és elszigetelt közösségekben élő kis- és középiskolások. A szülők nagy része írni-olvasni nem tudó személy, akik nem tudnak megfelelő segítséget nyújtani gyermeküknek az iskolai és a házi feladatok elvégzésében. Így ezek a gyerekek külső segítség nélkül gyakran lemorzsolódnak az iskolai tevékenységekből, nem folytatják tanulmányaikat, ezáltal egy életre szóló hátrányt halmoznak fel.

Az általános problémák között szereplnek az érzelmi és anyagi instabilitás, korlátozott egészséges személyiségfejlődési lehetőségek, a szabadidő monoton kihasználása, gyakori fizikai és verbális agresszió, nehézkes alkalmazkodás a társadalmi elvárásokhoz, alacsony önértékelés, ritka lehetőség a pozitív élményekre, fejletlen érzelmi intelligencia.

A Nappali Foglalkoztató Központon keresztül főként szociális-nevelő tevékenységeket, szolgáltatásokat nyújtunk a gyerekek és szüleik számára, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek személyiségének kibontakozására és fejlődésére. A foglalkozások során az ellátottak készségeit, képességeit fejlesztjük, fontos cél az egészséges életmódra, a szociális érzékenységre és környezettudatos magatartásra való ösztönzés.

Céljaink között szerepel a résztvevők magatartásának és a viselkedési szokásaik alakítása, önálló tanulási szokások megalapozása, a szabadidő hasznos eltöltésére való tanítás, az önismeretük, tehetségük fejlesztése, a megfelelő énképük kialakítása. Továbbá fontosnak tartjuk olyan pozitív értékek és attitűdök kialakítását és promoválását, mint az önértékelés és önbizalom, más iránti tisztelet és bizalom, más személyek érzelmeinek figyelembe vétele és tiszteletben tartása, fizikai és érzelmi önkontroll, problémamegoldó készség fejlesztése, pozitív élmények megtapasztalása, saját erőforrások felfedezése és aktiválása, valóságérzék, szépérzék és igényesség kialakítása, iskolaelhagyás megelőzése.

 

Egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe véve összeállított tevékenységek

Központunk munkatársai – szociális munkás, szociális pedagógus, pszichológus, zene és képzőművészeti oktatók – komplex gyerekprogramokat és szociális szolgáltatásokat nyújtanak egyéni szinten és kiscsoportokban az ellátott gyerekek, illetve családjaik számára.

 1. Tájékoztatás és tanácsadás
 • Egyéni tájékoztatási és közösség érzékenyítési tevékenységek
  Célja a segítőcsapat és az ellátottak közötti kapcsolat fejlesztése, erősítése, közösségi tájékoztatás az őket érintő döntésekről és a számukra felajánlott szociális szolgáltatásokról.
 • Szociális – és pszichoszociális tanácsadás gyermekeknek és szülőknek
  Célja: képessé válni egy teljes, kielégítő életvitelre, azonosítani és megerősíteni az ellátottakban és környezetükben rejlő erőforrásokat, fokozni a motivációt az életminőség folyamatos javítására.
 • Csoportos tanácsadás szülőknek (parenting)
  Azon készségek és képességek fejlesztése, amelyek elengedhetetlenek a szülői szereppel való azonosulásban és annak megfelelő módon való gyakorlásában, melyek révén követendő példaként szolgálhatnak a további generációk számára.
 1. Oktatási, nevelési tevékenységek:
 • Nonformális nevelés csoportban
  Praktikus ismeretek, mindennapi tudás megszerzésének színtere. Lényege, hogy a gyermekek úgy sajátítanak el a formális tanuláshoz szükséges készségeket és képességeket, hogy közben pozitív tapasztalatokat és sikerélményeket szereznek.
 • Prevenciós csoportfoglalkozások
  Elsődleges célja az agresszió megelőzése/kezelése valamint a korai családalapítás megelőzése. A tevékenységek alapja a szociális készségek- és az érzelmi intelligencia fejlesztése.
 • Segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, tanulási nehézségek leküzdésében, lemaradások pótlásában, csoportban és egyénileg
 • Szociomuzikális intervenciós program
  Kórus és zenei foglalkozásokon keresztül valósulna meg. A Gyulafehérvári Caritas Superar Kórusának (link: https://caritas-ab.ro/project/gyulafehervari-caritas-superar-korusa/) gyermekei és családtagjaik olyan készségeket fejlesztenek, amelyek felkészítik őket arra, hogy a kiszámíthatatlan jövőben hasznos tagjai legyenek közösségüknek.
 1. Családegyesítési, közösségbe való integrálásra irányuló tevékenységek, családsegítés
  A nem gyerekbarát körülmények között nevelkedő gyerekek családból való kiemelését megelőzendő, illetve a családegyesítésre irányuló és családon belüli erőszak prevenciós tevékenységek fontos részét képezik a munkatársak napi tevékenységeinek, akik ütemezett vagy ad-hoc családlátogatásokon keresztül nyújtják ezeket a támogató szolgáltatásokat.
  Erősítjük és támogatjuk az ellátottjaink családjait a méltóságteljes, kiegyensúlyozott mindennapok kialakításához, a gyerekek családból való kiemelésének megelőzése, a gyermekek jólétének követése és biztosítása céljából.

 2. Rekreációs és szocializációs tevékenységek
  Célja a szabadidő hasznos eltöltése, lehetőség a pozitív élmények szerzésére, a szociális normákhoz való alkalmazkodás gyakorlása, lehetőség arra, hogy a gyermekek számukra ismeretlen helyzeteket kihívásnak, lehetőségnek tekintsenek, például ünnepnapok, születésnapok megünneplése.

 3. Önálló életre való nevelés
  A napi programon és csoportos foglalkozásokon átívelő rutinos tevékenységek, melyeken keresztül a gyerekek megtanulnak önállóan és megfelelően tisztálkodni, a környezetüket tisztán tartani, eszközeiket felelősségteljesen használni, karbantartani, egészségesen táplálkozni, megfelelő módon viselkedni társaikkal, felnőttekkel, az oktatókkal, a járványügyi szabályokat betartani és a személyes fertőtlenítési procedúrákat elsajátítani. Mindezeket játékosan tanulják meg, az elsajátított módszereket pedig saját családjukban vagy közösségeikben is alkalmazni tudják.
 1. Pszicho-pedagógiai szolgáltatás egyéni vagy kiscsoportok formájában
  Célja a tanulási sikertelenség kialakulásának megelőzése, okainak feltárása, csökkentése és kompenzálása, beilleszkedési és viselkedési problémák kialakulásának megelőzése/kezelése kognitív képességek fejlesztése által.

 2. Étkeztetés
  A programokon résztvevő gyerekek egy-egy előcsomagolt pékterméket/szendvicset, gyümölcsöt vagy gyümölcslevet kapnak ezzel is hozzájárulva a gyermekek jólétének növeléséhez.

Elérhetőség:
Sepsiszentgyörgy – Fehér ház / Őrkői közösségi ház, manzárd rész
Tavasz utca, 520050, Kovászna megye
Kapcsolattartó: Bokor Zsuzsa
0734 888 422, [email protected]